Thứ năm, 29/10/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia bầu cử
15:48 - 21/08/2020
(Cổng ĐT HND)- Để góp phần tham gia tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành kế hoạch Số 230-KH/HNDTW về triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Các cấp Hội cần tích cực tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ,cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia  bầu cử

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm làm cho toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

 
Động viên mọi cử tri là cán bộ, hội viên và nông dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử; nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, với cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

 
Tham gia hiệp thương để giới thiệu đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân có đủ tiêu chuẩn đại diện cho giai cấp nông dân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.


  Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch; phê phán, uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; tham gia giám sát quá trình tổ chức bầu cử theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử, bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.


Các cấp Hội cần tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, văn bản của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia, nhất là Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương;  về vị trí vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, vị trí vai trò của người đại biểu nhân dân, về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các nguyên tắc bầu cử; đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử… đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân.

 
Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia quá trình bầu cử; làm cho cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước nắm chắc các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử…; chú trọng vận động, động viên cán bộ, hội viên và nông dân nghiêm chỉnh thực hiện cuộc bầu cử và các quy định của pháp luật về bầu cử để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 
Gắn công tác tuyên truyền bầu cử kết hợp với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân đẩy mạnh thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cấp hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.
 

Các cấp Hội Nông dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp trong việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri và hội nghị tiếp xúc cử tri, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là giới thiệu đại biểu đại diện giai cấp nông dân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu ứng cử với cơ cấu, thành phần quy định. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn.
 

Các cấp Hội Nông dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp tham gia thực hiện giám sát quá trình tổ chức bầu cử theo quy định, đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để lựa chọn, bầu những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kịp thời nắm bắt và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân, dư luận xã hội về cuộc bầu cử với Hội đồng bầu cử địa phương…
 
 
Minh Ánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.950
56.400
Vàng nhẫn
53.550
54.050
Vàng nhẫn
53.550
54.150
Tỷ giá