Thứ năm, 02/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội Nông dân các cấp góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn
19:48 - 19/01/2020
(Cổng ĐT HND)- Đối với Hội Nông dân, trong nhiệm kỳ đã có trên 80% cán bộ chuyên trách cấp huyện và Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở được tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh, thành phố; 90% ủy viên Ban Chấp hành cơ sở và chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ tại cấp huyện.
Hội Nông dân tổ chức các lớp tập huấn để nông dân nâng cao kiến thức sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tích cực tham gia các hoạt động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; Thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh.


Các phong trào, cuộc vận động cụ thể của Phong trào lớn này là: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”); Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Lao động, học tập sáng tạo và xây dựng người tốt việc tốt.

 
Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện được các cấp Hội Nông dân trong cả nước lồng ghép nội dung Chương trình phối hợp với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Quyết định của Chính phủ.

 
Cho đến nay, hầu hết các tỉnh/thành đã thực hiện tốt Quyết định 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển văn hóa nông thôn. Trung ương Hội Nông dân đã chỉ đạo cấp huyện, xã kiện toàn Ban điều hành thực hiện Đề án đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân và hội viên nông dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa cấp xã và cấp thôn.
 
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa và cán bộ Hội Nông dân luôn được quan tâm. Đối với Ngành văn hóa, hàng năm có trên 80% Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công chức văn hoá xã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

 
Thông qua tập huấn và hoạt động thực tiễn, năng lực liên kết và phối hợp hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa và cán bộ Hội được nâng lên rõ rệt, được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao. Đối với Hội Nông dân, trong nhiệm kỳ đã có trên 80% cán bộ chuyên trách cấp huyện và Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở được tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh, thành phố; 90% ủy viên Ban Chấp hành cơ sở và chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ tại cấp huyện.

 
Phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” được Hội Nông dân các địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện.

 
Trong đó tập trung vận động nhân dân thực hiện quy ước, hương ước; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; thực hiện các nội dung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, huy động các nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

 
Năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp (Số 04/CTPH-HND-BVHTTDL ngày 28/7/2015) nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2015-2020; Xây dựng Kế hoạch phối hợp chỉ đạo và tổ chức các hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn tới các cấp Hội và hệ thống Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên phạm vi toàn quốc.

 
Trung ương Hội Nông dân đã chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong cả nước lồng ghép nội dung Chương trình phối hợp với việc thực hiện hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Đán “Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 về “Hội Nông dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020”.

 
Có thể nói, qua quá trình triển khai thực hiện, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu. Đời sống của nhân dân vùng nông thôn đã có nhiều thay đổi, sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề hải, thủ sản, chế biến nông sản có bước phát triển mạnh; văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở nông thôn ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Cơ sở vật chất được đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Nhiều thiết chế văn hóa được xây dựng mới, từ đó nhằm từng bước cải thiện đời sống; nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, khắp các địa phương trên cả nước xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới ở các lĩnh vực.

 
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện nhiều hoạt động nghiệp vụ ở cơ sở, tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện hương ước, quy ước…Đặc biệt là việc lồng ghép nội dung này vào nhiệm vụ thường xuyên của ngành, đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh vào nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.


 
Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hai ngành đã phối hợp xây dựng nhiều đề án, đề tài, tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm nhằm nghiên cứu những giá trị cần phát huy và những hủ tục cần loại bỏ trong việc cưới, việc tang.


 
Đặc biệt là việc tổ chức Hội thảo bàn về một số vấn đề tang lễ hiện nay, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trong đó có bàn về tuyên truyền, vận động thực hiện hỏa táng, điện táng và các giải pháp chính sách hỗ trợ khác. Hàng năm, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, biên soạn các tài liệu về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tài liệu hỏi, đáp về nếp sống văn hóa.


Qua quá trình thực hiện, có thể nói việc hướng dẫn tổ chức thực hiện ở cơ sở đã cơ bản đáp ứng được thực tiễn, đảm bảo hiệu quả và hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh; góp phần quan trọng trong việc đề cao vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; thúc đẩy, vận động cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sự tham gia tích cực trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.

Hải Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
49.220
49.600
Vàng nhẫn
48.940
49.490
Vàng nhẫn
48.940
49.590
Tỷ giá