Thứ hai, 17/05/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam:
Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
20:45 - 03/11/2020
(Cổng ĐT HND) – Sáng 03/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là Hội nghị đầu tiên trong 6 Hội nghị Trung ương Hội NDVN sẽ tổ chức theo 6 cụm thi đua của Hệ thống Hội.
Toàn cảnh Hội nghị

 
Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thào Xuân Sùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN; GS.TS.Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm: Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011 – 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021 – 2030); Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2025); Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.


Đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN phát biểu tại Hội nghị
 

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng đã nhấn mạnh: Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 
Để tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN lên kế hoạch tổ chức 6 hội nghị tại 6 cụm thi đua. Qua đó, nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước cùng tham gia đóng góp với Đảng, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội; đồng thời, tiếp tục củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, hội viên, nông dân đối với Đảng, làm cho "ý Đảng hợp với lòng dân".
Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp- nông dân- nông thôn, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu cần tập trung tham gia góp ý nhằm làm rõ thêm những nội dung về: Vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những thành tựu đạt được cũng như vấn đề còn tồn tại, hạn chế của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những giải pháp để tập trung phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Vai trò chủ thể của nông dân; các giải pháp để nông dân phát huy được vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội NDVN trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới… “Đây đều là những nội dung quan trọng để Hội NDVN tiếp thu, tổng hợp ý kiến đóng góp và đề nghị với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII xem xét, bổ sung vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” – Đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.


 
Trong ý kiến đóng góp của mình tại Hội nghị, các đại biểu là những chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp nông nghiệp, Hợp tác xã, Hội ND… đã cơ bản đồng tình và nhất trí cao với đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trong dự thảo các văn kiện cũng đã đánh giá đúng về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quan hệ đối ngoại, công tác xây dựng Đảng… đồng thời, mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, yếu kém...

Chuyên gia nông nghiệp, Giáo sư Nguyễn Lân Hùng phát biểu tại Hội nghị


Đại biểu Nguyễn Lân Hùng kiến nghị: Cần bổ sung phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho bà con bằng biện pháp đẩy mạnh trồng cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây đặc sản, cây dược liệu và đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp công nghiệp chế biến. Đồng thời mở rộng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với công nghiệp chế biến, tham gia chuỗi giá trị, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Cần đẩy mạnh việc chống xâm mặn hóa bằng giải pháp trồng rừng…

 
Đại biểu Đào Thế Anh- Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cũng bày tỏ quan điểm rằng: Cần chú trọng việc đưa chiến lược phát triển nông nghiệp sinh thái (nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh chống biến đổi khí hậu…) để hướng tới sản xuất các loại nông sản hàng hóa hiện đại. Đối với công tác dạy nghề và đào tạo nghề cho nông dân thì tới đây nông nghiệp cần phải được xem là một “nghề”, như vậy mới có thể phát triển bền vững được. Nông nghiệp công nghệ cao rất cần phải có sự nghiên cứu phát triển cho phù hợp, vì không phải chỗ nào, địa phương nào cũng có thể áp dụng được (do chi phí đầu tư ban đầu rất cao, lại chịu phụ thuộc khá lớn vào các yếu tố, điều kiện tự nhiên của từng vùng)…

Chủ tịch Hội ND tỉnh Lai Châu Mùa A Trừ băn khoăn về vấn đề bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở các địa phương ra sao

 
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là “Tăng cường xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.
Chủ tịch Hội ND tỉnh Lai Châu Mùa A Trừ cũng bày tỏ những băn khoăn, lo lắng khi thực tế trên địa bàn toàn tỉnh hiện đang có nhiều nhà máy thủy điện nhỏ đang hoạt động. Thực trạng này cũng đang tạo ra những tác động làm ảnh hưởng đến kết cấu địa hình, khí hậu tại địa phương. Do đó, Chủ tịch Hội ND tỉnh Lai Châu mong muốn văn kiện cần đi sâu đánh giá những tác động của môi trường trong phát triển kinh tế; coi trọng vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của báo chí, truyền thông... Bên cạnh đó, hiện nay những người cao tuổi, có uy tín tại các thôn, bản đang đảm nhiệm việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương ngày càng ít đi. Vì thế, bên cạnh việc tập trung chú trọng vấn đề gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống từ những người cao tuổi, các địa phương cũng cần quan tâm tới đối tượng người trẻ ở thôn, bản có tâm huyết với các giá trị văn hóa dân tộc lâu đời và những phụ nữ trong thôn, bản - những người đang hàng ngày gìn giữ, lưu truyền những văn hóa đặc trưng của các dân tộc.


Đại biểu Mai Đức Thịnh - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho rằng: Phong trào trồng rừng năm nào cũng phát động và có chương trình triển khai nhưng hiệu quả đạt được chưa cao. Vì thế, để bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng, văn kiện cần nêu rõ: Phải xử lý nghiêm minh tình trạng chặt, phá rừng bừa bãi; tích tụ, chuyển đổi đất để hình thành các chuỗi liên kết tập trung phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất và giá trị... 
 
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá: Việc lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chính là thể hiện việc lắng nghe hơi thở của thực tiễn cuộc sống


Lắng nghe các ý kiến góp ý, phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã trao đổi: Việc lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chính là thể hiện việc lắng nghe hơi thở của thực tiễn cuộc sống. Qua đó để tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

 
Trong dự thảo văn kiện cũng đã nhấn mạnh đến vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Do đó, để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới có vai trò rất quan trọng.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá những ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị rất thẳng thắn, đa dạng và thiết thực. Từ vấn đề về thể chế, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an toàn cho cuộc sống người dân nông thôn, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường đến việc đề xuất các mô hình kinh tế, thúc đẩy khoa học công nghệ trong nông nghiệp, phát huy vai trò kinh tế hộ... Tất cả đều phù hợp với chủ đề Đại hội XIII của Đảng, đó là "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước".

 
Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Với trách nhiệm của mình, Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng hợp và tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị.

Ngọc Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá