Thứ năm, 29/07/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023
14:31 - 02/06/2017
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      *
      Số 232 - HD/HNDTW                          Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017
 

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN
Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TW, ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và góp phần tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn tuyên truyền đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; sự trưởng thành, kết quả đạt được, những đóng góp của hội viên, nông dân và tổ chức Hội trong 5 năm qua (2013-2018), từ đó nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và sự đóng góp của các cấp Hội Nông dân trên các lĩnh vực; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với giai cấp nông dân Việt Nam.
- Thông qua tuyên truyền làm cho cán bộ, hội viên nông dân và toàn xã hội thấy được vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua; những yêu cầu đặt ra về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào nông dân và công tác Hội trong 5 năm tới (2018 – 2023) từ đó động viên các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nông dân Việt Nam phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.
2. Yêu cầu
 - Công tác tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII phải được triển khai thực hiện tốt ở tất cả các cấp Hội nông dân, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội; phải kịp thời, bảo đảm cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân, của tổ chức Hội và của đất nước.
- Các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức hiệu quả và tiết kiệm, đầy đủ và toàn diện về nội dung; hình thức cụ thể, thiết thực, tăng cường thực hiện phương châm xã hội hóa.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, trọng tâm là những nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
2. Sự hình thành và phát triển của tổ chức Hội NDVN qua các kỳ Đại hội, những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào nông dân Việt Nam và đất nước.
3. Tuyên truyền 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội đó là:
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
- Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.
4. Nội dung cơ bản của các văn kiện (dự thảo) trình Đại hội lần thứ VII. Những ý kiến thảo luận, góp ý của các cấp Hội và hội viên nông dân vào dự thảo văn kiện Đại hội, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên nông dân.
5. Hoạt động và phong trào thi đua của các cấp Hội lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
6. Tuyên truyền kết quả công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.
7.Tuyên truyền những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội.
8. Bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.
9. Ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội Hội Nông dân các cấp. Phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.
10. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp.

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
1. Đợt 1:
Từ nay đến cuối tháng 6/2018 tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và huyện, thị:
- Tuyên truyền về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở Hội trong thời kỳ hội nhập và cơ cấu ngành nông nghiệp.
- Các yêu cầu, nội dung quan trọng của Đại hội Hội Nông dân cơ sở và huyện, thị.
- Tuyên truyền việc lấy ý kiến góp ý các báo cáo chính trị trình đại hội cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Hướng dẫn những vấn đề trọng tâm cần được thảo luận, góp ý của cán bộ, hội viên; phát huy dân chủ, tập hợp đầy đủ, chính xác và phản ánh trung thực các ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên.
- Những bài học kinh nghiệm về tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân của các cấp Hội thời gian qua.
- Cổ vũ, nêu gương và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền về hoạt động và kết quả Đại hội Hội Nông dân cơ sở, huyện, thị cơ sở.
2. Đợt 2: 
Từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018, tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, thành phố:
- Về vị trí, ý nghĩa của Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, thành phố.
- Các yêu cầu, nội dung quan trọng của Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, thành phố.
- Phát động phong trào thi đua yêu nước, chọn một số công trình hoặc xây dựng các mô hình trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh, thành phố gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018.
- Về hoạt động và kết quả Đại hội Hội Nông dân tỉnh, thành phố.
Đợt 3:
Từ tháng 9/2018 đến cuối tháng 12/2018 tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

IV. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN
1. Trước và trong Đại hội
1.1. Phối hợp và chủ động cung cấp thông tin cho cấp ủy đảng, ban tuyên giáo cấp uỷ cùng cấp đề nghị chỉ đạo công tác tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các cấp trong hệ thống tổ chức Đảng và hệ thống báo chí của địa phương. Tham mưu xây dựng tài liệu cung cấp cho báo cáo viên của cấp uỷ tuyên truyền về kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quyết định của Chính phủ liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những thành tựu của phong trào nông dân và công tác Hội nhiệm kỳ 2013-2018, những bài học kinh nghiệm, khó khăn, thách thức, những vấn đề đặt ra cho phong trào nông dân và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2018-2023.
1.2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng gồm các nội dung sau:
Phối hợp với cán bộ thông tin cơ sở, Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, tỉnh, các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của địa phương thành lập chuyên trang, chuyên mục hoặc số chuyên đề tuyên truyền về Đại hội.
- Xây dựng tài liệu tuyên truyền dành cho hội viên, nông dân chuyên đề về Đại hội.
- Đối với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố có bản tin Thông tin công tác Hội, có trang thông tin điện tử, mở chuyên mục phản ánh ý kiến hội viên, nông dân và nhân dân đóng góp ý kiến cho Đại hội Hội Nông dân, tuyên truyền rộng rãi các mô hình, điển hình tiêu biểu. Có thể trích đăng các ý kiến tham luận tại Đại hội ...
1.3. Các hoạt động triển lãm, trưng bày, tuyên truyền cổ động, văn nghệ chào mừng bao gồm các nội dung sau:
- Phát động phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Tổ chức sinh hoạt chi, tổ hội để quán triệt về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Đại hội.
- Tổ chức tuyên truyền trong các cấp Hội, chỉ đạo các kênh tuyên truyền của Hội và phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, loa truyền thanh các xã, phường tuyên truyền về Đại hội.
- Hội nông dân các tỉnh, thành phố phối hợp với các báo, đài phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền về Đại hội, ra thông tin, trang báo chào mừng Đại hội.
- Thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội tại trụ sở làm việc của cơ quan Hội các cấp, các khu công cộng, các đường phố chính trong thời gian diễn ra Đại hội; Những nơi có điều kiện, thực hiện in dòng chữ “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023” trên các ấn phẩm bì thư, túi đựng tài liệu ...
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.
2. Sau Đại hội
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng để tuyên truyền kết quả Đại hội, tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp tục tuyên truyền về các điển hình cá nhân và tập thể.
- Xây dựng tài liệu tuyên truyền dành cho hội viên, nông dân, tập trung tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023, các giải pháp, biện pháp cụ thể của các cấp Hội để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội:
- Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết xây dựng kế hoạch và phân công các thành viên Tiểu ban triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
- Ban Tuyên huấn Trung ương Hội là đơn vị thường trực của Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết Đại hội, tham mưu chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc thực hiện  tốt công tác tuyên truyền Đại hội Hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.
- Các ban, đơn vị Trung ương Hội phối hợp thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch, kịp thời, hiệu quả.
2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố:
- Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội chủ động và sáng tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII phù hợp với điều kiện của địa phương mình.
- Các tỉnh, thành Hội tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền từng đợt và tổng thể gửi về Trung ương Hội (qua Ban Tuyên huấn).
Yêu cầu Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; các ban, đơn vị Trung ương Hội, các cơ quan tuyên truyền của Hội xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./.

 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW;                         - Thường trực TW Hội;                      
- Các Tiểu ban Đại hội;
- Các Ban, đơn vị TW Hội;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Lưu VP TW Hội.     
T/M BAN THƯỜNG VỤ
     PHÓ CHỦ TỊCH                             
 

          (Đã ký)


 
   Nguyễn Hồng Lý
 
 
 
 
 

 
MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 
* Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
* Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
* Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
* Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023!
* Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023!
* Giai cấp Nông dân Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!
* Cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!
* Xây dựng người nông dân mới thời kỳ hội nhập và cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp Việt Nam!
* Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII!
* Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân Việt Nam xã…./huyện…./tỉnh… lần thứ….!
 

 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá