Chủ nhật, 05/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương "Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV
03:18 - 27/10/2014

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 952 - HD/HNDTW

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

               

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương

"Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV

 

- Căn cứ Kế hoạch số 913 - KH/HNDTW, ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV;

Ban Tổ chức Trung ương Hội hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong chỉ đạo và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV như sau:

I. NỘI DUNG

1. Nội dung báo cáo: Cần lưu ý một số vấn đề cụ thể sau:

a) Tiêu đề của báo cáo

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2010  - 2015),

 phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thuởng  5 năm tới (2015 - 2020)

b) Bố cục: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới; bố cục và nội dung chính gồm có 2 phần:

Phần I: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng

- Đánh giá kết quả đạt được và những mặt tồn tại, hạn chế trong các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội, Hội nghị thi đua lần trước đến nay.

+ Nêu rõ các phong trào thi đua tiêu biểu, trọng tâm của Hội và đánh giá tác động, tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào; về vai trò, vị trí công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương, các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam đề ra.

+ Nêu rõ kết quả phối hợp thực hiện, hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương phát động.

+ Kết quả hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do Trung ương và địa phương phát động.

- Kết quả công tác khen thưởng; phân tích kết quả, chất lượng các hình thức khen thưởng; việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng; việc khen thưởng cho công chức, viên chức, cho hội viên, nông dân; về cải cách hành chính, thủ tục, hồ sơ khen thưởng.

+ Đổi mới trong nhận thức về công tác khen thưởng.

+ Đổi mới về đối tượng khen thưởng, các hình thức khen thưởng, biểu dương.

+ Đổi mới trong quy trình thẩm định, xét chọn khen thưởng

+ Thống kê kết quả khen thưởng ở một số hình thức tiêu biểu nhất (Theo mẫu biểu gửi kèm)           

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp trong những năm qua.

- Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Phần II: Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 5 năm tới (2015 - 2020)

- Xác định phương hướng, mục tiêu chung của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm tới phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương.

- Những nội dung chủ yếu đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương và các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác Hội và phong trào nông dân; về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Các chỉ tiêu cụ thể và tiêu chí gắn với từng lĩnh vực công tác, hoạt động của Hội.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện và trong công tác khen thưởng.

- Kiến nghị, đề xuất

2. Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

- Báo cáo điển hình phải được lựa chọn đảm bảo cơ cấu hợp lý; kết hợp giao lưu với các điển hình tiên tiến, có minh họa bằng hình ảnh (nếu có điều kiện). Nên lựa chọn những tập thể, cá nhân có những mô hình mới, sáng tạo trong các lĩnh vực sản xuất, công tác, đời sống.

- Số lượng báo cáo tùy thuộc vào thời gian hội nghị. Tuy nhiên, chỉ lựa chọn những báo cáo thực sự điển hình, có sức thuyết phục, có sự lan tỏa, nêu gương, giáo dục; đồng thời đảm bảo tính đại diện các lĩnh vực, các đối tượng.

II. HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối với cấp cơ sở:

a) Hình thức: Tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến” hoặc “Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt” (do Hội cơ sở lựa chọn, quyết định).

b)Số lượng đại biểu: Không quá 200 đại biểu

c) Thành phần, cơ cấu:

- Đại biểu là các điển hình tiên tiến xuất sắc, gồm đại biểu là cán bộ Hội tiêu biểu, hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các gương điển hình về xây dựng nông thôn mới, hội viên, nông dân có phát minh, sáng chế khoa học kỹ thuật, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, an ninh - quốc phòng chiếm 70%. Cụ thể:

+ Đại biểu là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, xuất sắc:  khoảng 25%

+ Đại biểu là những tấm gương hội viên nông dân có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, xóa được nghèo khó, ổn định cuộc sống:  20%

+ Đại biểu cán bộ Hội tiêu biểu: 20%

+ Đại biểu hội viên nông dân điển hình tiên tiến, là những tấm gương trong phong trào xây dựng nông thôn mới; trong các hoạt động văn hoá, xã hội, thể thao, nhân đạo, từ thiện, an ninh - quốc phòng, phát minh, sáng chế khoa học kỹ thuật: 35%.

- Đại biểu khách mời và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể liên quan chiếm 30%.

d) Thời gian tổ chức Hội nghị 1/2 ngày, tiến hành trong quí I năm 2015

2. Đối với cấp huyện

a) Hình thức: Tổ chức “Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến”.

b)Số lượng đại biểu: Không quá 300 đại biểu

c) Thành phần, cơ cấu:

- Bao gồm đại biểu là các điển hình tiên tiến xuất sắc; đại biểu là cán bộ Hội tiêu biểu; hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; các gương hội viên nông dân điển hình, tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới; hội viên nông dân có phát minh, sáng chế khoa học kỹ thuật, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, an ninh - quốc phòng chiếm 70%. Cụ thể:

+ Đại biểu là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, xuất sắc:  khoảng 25%

+ Đại biểu là những tấm gương hội viên nông dân có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, xóa được nghèo khó, ổn định cuộc sống:  20%

+ Đại biểu cán bộ Hội tiêu biểu: 20%

+ Đại biểu hội viên nông dân điển hình tiên tiến, là những tấm gương trong phong trào xây dựng nông thôn mới; trong các hoạt động văn hoá, xã hội, thể thao, nhân đạo, từ thiện, an ninh - quốc phòng: 35%.

- Đại biểu khách mời và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể liên quan chiếm 30%.

d) Thời gian tổ chức Hội nghị 01 ngày, tiến hành trong tháng 3, 4 năm 2015

3. Đối với cấp tỉnh

a) Hình thức: Tổ chức “Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến”.

b)Số lượng đại biểu: Không quá 500 đại biểu

c) Thành phần, cơ cấu:

- Bao gồm đại biểu là các điển hình tiên tiến xuất sắc, đại biểu là cán bộ Hội tiêu biểu; hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; các gương điển hình, tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới; hội viên nông dân có phát minh, sáng chế khoa học kỹ thuật, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, an ninh - quốc phòng chiếm 70%. Cụ thể:

+ Đại biểu là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, xuất sắc:  khoảng 25%

+ Đại biểu là những tấm gương hội viên nông dân có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, xóa được nghèo khó, ổn định cuộc sống:  20%

+ Đại biểu cán bộ Hội tiêu biểu: 20%

+ Đại biểu hội viên nông dân điển hình tiên tiến, là những tấm gương trong phong trào xây dựng nông thôn mới; trong các hoạt động văn hoá, xã hội, thể thao, nhân đạo, từ thiện, an ninh - quốc phòng: 35%.

- Đại biểu khách mời và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc thuộc Hội cấp tỉnh chiếm 30%.

d) Thời gian tổ chức Hội nghị 1,5 ngày, tiến hành trong tháng 5, 6 năm 2015

4. Cấp Trung ương

a) Hình thức: Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc.

b) Số lượng đại biểu: Không quá 500 đại biểu

c) Thành phần, cơ cấu:

- Bao gồm đại biểu là các điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc, đại biểu là cán bộ Hội tiêu biểu, hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, có phát minh, sáng chế khoa học kỹ thuật, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, an ninh - quốc phòng chiếm 70% trong tổng số đại biểu của Đại hội. Cụ thể:

+ Đại biểu là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, xuất sắc:  khoảng 25%

+ Đại biểu là những tấm gương hội viên nông dân có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, xóa được nghèo khó, ổn định cuộc sống:  20%

+ Đại biểu cán bộ Hội tiêu biểu: 20%

+ Đại biểu hội viên nông dân điển hình tiên tiến, là những tấm gương trong phong trào xây dựng nông thôn mới; trong các hoạt động văn hoá, xã hội, thể thao, nhân đạo, từ thiện, an ninh - quốc phòng: 35%.

(Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ có quyết định phân bổ đại biểu tới các tỉnh, thành Hội).

- Đại biểu khách mời và đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể liên quan, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội chiếm 30%.

d) Thời gian tổ chức Hội nghị 02 ngày, tiến hành trong tháng 8 năm 2015

III. CHỌN, CỬ ĐẠI BIỂU

1. Tiêu chuẩn    

1.1. Tiêu chuẩn chung

- Là cán bộ, hội viên nông dân có thành tích xuất sắc tiêu biểu cho các phong trào thi đua của Hội trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa lớn; Có phát minh, sáng chế, sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng rộng và được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc có mô hình sản xuât hiệu quả, phát triển kinh tế ổn định, bền vững và được nhân rộng.

- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng trong cán bộ, hội viên nông dân, được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ghi nhận.

- Chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người hội viên.

- Tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động chung của cả nước, của địa phương và các hoạt động của Hội.

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống. Tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao, nhân đạo, từ thiện….

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể

a) Đại biểu là những hội viên nông dân làm kinh tế giỏi: Là những đại biểu tiêu biểu, xuất sắc nhất, được lựa chọn trong số các đại biểu đạt tiêu chuẩn Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp theo Quy định số 18-QĐ/HNDTW ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Quy định Tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, giai đoạn 2011-2016”.

b) Đại biểu là cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc: Là những cán bộ Hội chuyên trách, không chuyên trách và chi hội trưởng tiêu biểu nhất được lựa chọn trong số cán bộ Hội tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác, trong công tác Hội và phong trào nông dân góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Là những cán bộ Hội đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, chiến sỹ thi đua Trung ương Hội, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

c) Đại biểu là hội viên nông dân vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu đạt hộ gia đình khá, giàu: Là những hộ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó nhưng có ý chí, nghị lực, không cam chịu đói nghèo, chấp nhận số phận, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên đạt gia đình khá, giàu, hạnh phúc.

d) Đại biểu là hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới: Là những hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới với những việc làm cụ thể thiết thực như có nhiều đóng góp, ủng hộ về công sức, tiền của, đất đai cho công cuộc xây dựng nông thôn mới.

đ) Đại biểu là hội viên nông dân điển hình tiên tiến trên các mặt hoạt động văn hoá - xã hội, thể thao, nhân đạo, từ thiện: Là đại biểu tiêu biểu tham gia công tác xoá nghèo, tương thân, tương ái; bảo vệ an ninh, quốc phòng, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở thôn, xóm, trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hoá giúp đỡ người lầm lỗi trở thành người lương thiện có cuộc sống ổn định; tham gia bảo vệ an ninh biên giới, hải đảo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Là những người đạt thành tích cao trong hoạt động thể thao, đạt giải cao trong hoạt động văn hóa văn nghệ……

e) Đại biểu là những điển hình về nghiên cứu khoa học, kỹ thuật: Là những cán bộ, hội viên, nông dân có công trình, đề tài nghiên cứu, có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng trong thực tế mang lại hiệu quả cao, đuộc cấp có thẩm quyền công nhận và đạt giải trong các cuộc thi.

2. Nguyên tắc bình chọn

- Cấp cơ sở: Căn cứ số lượng đại biểu, tổ chức lựa chọn đại biểu từ các chi Hội trên cơ sở bình xét dân chủ, công khai, khách quan, chính xác, đồng thời báo cáo xin ý kiến cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương.

- Chọn đại biểu đi dự Hội nghị cấp trên:

+ Trên cơ sở Đại biểu tham dự Hội nghị, Ban Tổ chức Hội nghị của mỗi cấp căn cứ số lượng đại biểu được cấp trên phân bổ: chuẩn bị danh sách đoàn Đại biểu của cấp mình đi dự Hội nghị cấp trên theo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần để trình xin ý kiến Hội nghị.

+ Việc chọn cử đại biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên, ngoài đại biểu chính thức nên giới thiệu từ 1 –2 đại biểu dự khuyết. Việc chọn cử đại biểu đi dự Hội nghị cấp trên được tiến hành bằng hình thức biểu quyết (giơ tay) và phải có 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập trở lên nhất trí.

3. Nguyên tắc phân bổ đại biểu

- Đối với Hội nghị cấp tỉnh, huyện và cơ sở: Thành phần, cơ cấu đại biểu dự Hội nghị do Hội Nông dân từng cấp quyết định trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế của địa phương và định hướng của Trung ương Hội, đề xuất với lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương thống nhất số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu cho phù hợp.

- Lựa chọn đại biểu cần lưu ý các đại biểu là người dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo; đại diện các lĩnh vực sản xuất như trồng trọt (nông, lâm nghiệp), ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ; các vùng - miền, các lĩnh vực hoạt động của Hội, các lứa tuổi, quan tâm đến đại biểu là nữ. Đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên cần chú ý lựa chọn đại biểu gương điển hình là người dân tộc ít người. Chú trọng đến các đại biểu là hội viên nông dân trực tiếp lao động, sản xuất và trong các hoạt động của Hội.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ

1. Chào cờ

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc

3. Báo cáo đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc của Hội. Đây là nội dung quan trọng cần được chuẩn bị công phu, đảm bảo chất lượng, bám sát mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội. Báo cáo phải nêu được những nét mới, sáng tạo, những cách làm hay, mô hình mới, những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương.

4. Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân)

5. Tổ chức các hoạt động giao lưu với các điển hình tiên tiến.

6. Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến

7. Tổng kết, phát động thi đua và bế mạc.

Căn cứ vào các nội dung, yêu cầu nêu trên, các cấp Hội có thể tổ chức các hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, phù hợp, nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của tổ chức mình (như giao lưu trực tiếp với điển hình, dùng các hình ảnh, phim tư liệu để minh họa…).

V. KHEN THƯỞNG  

1. Đối với cấp tỉnh, huyện, cơ sở: Ngoài việc xét khen thưởng hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp Hội xem xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp khen thưởng cho đại biểu dự hội nghị. Đồng thời xem xét trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc (có mô hình, công trình, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt hiệu quả thiết thực).

2. Khen thưởng cho các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc của Trung ương Hội.

a) Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Mỗi tỉnh, thành Hội lựa chọn 2 đại biểu xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Trung ương Hội xét, trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Riêng Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An mỗi đơn vị chọn 3 đại biểu.

b) Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xét tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội cho những đại biểu có thành tích xuất sắc.

c) Trên cơ sở thành tích của các đại biểu dự Đại hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ xem xét, lựa chọn 10 – 15 cá nhân đặc biệt xuất sắc đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Lao động.

Về điều kiện,tiêu chuẩn khen thưởng đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ (Ban tổ chức sẽ có hướng dẫn khen thưởng cụ thể riêng).

3. Hồ sơ đại biểu tham dự Đại hội và đề nghị khen thưởng

- Tờ trình, biên bản đề nghị của tỉnh, thành Hội kèm theo danh sách trích ngang đại biểu (theo mẫu gửi kèm).

- Báo cáo thành tích của đại biểu có xác nhận của các cấp Hội và xác nhận của cấp uỷ đảng địa phương ở cơ sở. Báo cáo cần ngắn gọn, rõ ràng, nêu bật được những thành tích đã đạt được của cá nhân, theo đề cương hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Hội.                  

VI.  MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TỪ NAY ĐẾN ĐẠI HỘI THI ĐUA TOÀN QUỐC  LẦN THỨ IV CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

1. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015. Phấn đấu. Trên cơ sở đó từng cấp Hội cần có kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể, góp phần lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 85 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014, 2015.

2. Các cấp Hội, các cơ quan, phương tiện thông tin của Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Thi đua, biểu dương ghi nhận những thành quả đạt được của phong trào thi đua trên các lĩnh vực hoạt động về đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Hội. Báo Nông thôn Ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Website, Thông tin, bản tin công tác Hội các cấp mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương gương người tốt việc tốt, các điển hình, các nhân tố mới ở từng địa phương, cơ sở…, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014, 2015, chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc lần thứ IV Hội Nông dân Việt Nam, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

3. Tiếp tục quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và những nội dung mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Trong quá trình thực hiện cần nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, tạo hành lang pháp lý để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Nông dân Việt Nam và ngày càng đi vào cuộc sống.

4. Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm được tổng kết qua các phong trào, cần tiến hành và làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bên cạnh những điển hình đã có, cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước, được cán bộ, hội viên nông dân và tập thể suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng. Đồng thời tổng kết lựa chọn, giới thiệu điển hình, tiên tiến cho Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương "Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc lần thứ IV của Hội Nông dân Việt Nam.

5. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố lựa chọn điểm để rút kinh nghiệm trước khi chi đạo việc tổ chức Hội nghị các cấp.

Căn cứ vào nội dung trên các tỉnh, thành Hội triển khai thực hiện, báo cáo thời gian tiến hành Hội nghị và gửi các văn bản về Trung ương Hội (qua Ban Tổ chức) để tổng hợp báo cáo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, liên hệ trực tiếp đồng chí Huỳnh Thị Thu Trang – Phó trưởng Ban Tổ chức phụ trách thi đua, khen thưởng. ĐT: 04.37958029 – 0983.026.568./.

                                                                               

Nơi nhận:

- HĐTĐ - KT Trung ương;               

- Ban Dân vận Trung ương;

- Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam; 

- Ban TĐ- KT Trung ương;                               

- Các đồng chí uỷ viên BCH TW Hội;

- Các ban, đơn vị Trung ương Hội;    

- HND các tỉnh, thành phố,                          

- Lưu

T/L BAN THƯỜNG VỤ

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Lương Quốc Đoàn  

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
49.500
49.880
Vàng nhẫn
49.150
49.700
Vàng nhẫn
49.150
49.800
Tỷ giá