Thứ bảy, 06/06/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam
09:05 - 17/07/2014

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 637-HD/HNDTW

 

 

               Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2014

HƯỚNG DẪN

thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội

trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam

 

Căn cứ Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị, (sau đây gọi tắt là Quy chế).

Để thống nhất về nhận thức và thực hiện Quy chế trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội hướng dẫn việc thực hiện Quy chế, như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích, tính chất của giám sát và phản biện xã hội

1.1- Mục đích

- Giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

- Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

1.2- Tính chất

Giám sát và phản biện xã hội mang tính nhân dân, tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính xây dựng, tính khoa học và thực tiễn.

- Hoạt động giám sát của Hội trong Quy chế là giám sát xã hội, không phải là giám sát của Nhà nước (giám sát của Quốc hội và của Hội đồng nhân dân) hoặc giám sát trong Đảng (Quy chế giám sát trong Đảng). Giám sát xã hội dừng lại ở mức đánh giá, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

- Phản biện của Hội trong Quy chế là phản biện xã hội, dừng lại ở mức nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với  dự thảo các văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

2. Nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội

2.1- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

2.2- Có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan; không làm trở ngại các hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát và phản biện xã hội.

2.3- Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan và mang tính xây dựng.

2.4- Tôn trọng các ý kiến khác nhau, nhưng không trái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; lợi ích quốc gia, dân tộc.

3. Chủ thể giám sát và phản biện xã hội

Hội Nông dân Việt Nam các cấp từ Trung ương đến cơ sở.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Đối tượng giám sát

1.1- Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở: cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đảng, cơ quan nhà nước (Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước), các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

1.2- Cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân) công chức, viên chức nhà nước (sau đây gọi chung là cá nhân).

2- Nội dung và phạm vi giám sát

2.1- Đối với cơ quan, tổ chức

a) Hội Nông dân các cấp chủ trì giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội. Tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Về quản lý, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, khai thác, sử dụng tài nguyên ...

- Đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, y tế, văn hóa, công trình cấp nước sạch…

- Xây dựng nông thôn mới

- Bảo vệ môi trường nông thôn.

- Việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nông dân.

- Các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh: vốn, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, việc làm cho lao động nông thôn, tiêu thụ sản phẩm…

- Các chủ trương, chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội.

b) Trung ương Hội chủ trì giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng; các quy hoạch, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội Nông dân các cấp ở địa phương, các cơ quan, tổ chức giám sát đối với những nội dung có liên quan.

c) Hội Nông dân các cấp ở địa phương chủ trì giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy đảng cùng cấp và của cấp trên; việc thực hiện các quy hoạch, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở địa phương cùng cấp và của cấp trên ban hành  triển khai thực hiện trên địa bàn của địa phương. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, Hội Nông dân cấp trên, cấp dưới (đối với Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện); các cơ quan, tổ chức, giám sát đối với những nội dung có liên quan.

2.2- Đối với cá nhân

Giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, đại biểu dân cử ở nơi công tác và ở nơi cư trú.

3. Phương pháp tiến hành giám sát

3.1- Giám sát cơ quan, tổ chức

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát

- Xác định nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát: hằng năm, căn cứ thực tế việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương nêu tại khoản 2, mục II này; kế hoạch giám sát của Hội Nông dân cấp trên; sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp; kế hoạch phối hợp giám sát với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để xác định nội dung, đối tượng, phạm vi, hình thức giám sát cho phù hợp. Bổ sung nội dung giám sát (khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu).

- Xác định các nguồn lực thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát gồm: kinh phí, nhân lực và phương tiện cần có để triển khai thực hiện.

- Chương trình, kế hoạch giám sát được báo cáo với cấp ủy cùng cấp trước khi triển khai; thống nhất với cơ quan quản lý Nhà nước liên quan để hỗ trợ triển khai thực hiện.

- Chương trình, kế hoạch giám sát của Trung ương Hội gửi đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để báo cáo, sau đó gửi Hội Nông dân các tỉnh, thành phố để thực hiện.

- Chương trình, kế hoạch giám sát của Hội Nông dân các cấp ở địa phương gửi đến cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để báo cáo và tạo điều kiện hoặc phối hợp giám sát; gửi Hội Nông dân cấp trên trực tiếp để báo cáo; gửi Hội Nông dân cấp dưới để thực hiện (đối với cấp tỉnh, cấp huyện).

b) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát

- Thu thập thông tin về nội dung giám sát thông qua các hình thức giám sát sau:

+ Thông qua việc tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại các hội nghị; sinh hoạt chi, tổ Hội; tiếp xúc trực tiếp và đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân.

+ Nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức; phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, ý kiến của các chuyên gia gửi về Hội và qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Tổ chức đối thoại giữa đại diện của Hội với đối tượng giám sát.

+ Thông qua việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

+ Tham gia các hoạt động giám sát do các cơ quan dân cử đề nghị.

- Khi đã có thông tin ban đầu, Hội cử cán bộ hoặc tổ chức đoàn giám sát (khi cần thiết) làm việc với đối tượng giám sát yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu; trao đổi, phỏng vấn trực tiếp làm rõ nội dung cần quan tâm để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nội dung giám sát.

- Xem xét, đánh giá thông tin và đưa ra kiến nghị:

+ Lãnh đạo Hội tổ chức họp có đoàn giám sát tham gia (nếu có) phân tích, đánh giá thông tin thu được thông qua việc đối chiếu, so sánh với những quy định của chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đánh giá, khẳng định những việc làm đúng, những mặt tích cực; phát hiện những sai sót, hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện và nguyên nhân để có cơ sở đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp.

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến, bổ sung thêm thông tin và phân tích, đánh giá (nếu thấy cần thiết).

Một số vấn đề cần lưu ý:

- Khi xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát chú ý việc chọn nội dung giám sát liên quan đến lợi ích và dư luận nông dân quan tâm, phù hợp điều kiện thực tế và khả năng của tổ chức mình, vừa làm, vừa nghiên cứu, tổng kết và rút kinh nghiệm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Trước khi tiến hành giám sát cần nghiên cứu kỹ văn bản, tài liệu, nắm vững các quy định trong chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nội dung giám sát.

- Khi tổ chức thực hiện giám sát ở cơ sở, cần chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến mục đích, nội dung giám sát và vận động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng tham gia, theo dõi, phát hiện, phản ánh, kiến nghị nhất là trong sinh hoạt chi, tổ Hội.

- Việc giám sát phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, có địa chỉ và nội dung cụ thể rõ ràng, đúng thực tế, có tác động tốt đối với đời sống ở nông thôn, nông dân.

- Hội Nông dân các cấp có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức được giám sát cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát. Trường hợp cơ quan, tổ chức không cung cấp thông tin, thì báo cáo cấp trên trực tiếp quản lý cơ quan, tổ chức đó.

- Trong quá trình thực hiện hoặc sau khi hoàn thành việc giám sát, nếu thấy cần thiết hoặc đối tượng được giám sát yêu cầu thì tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung  kiến nghị của Hội.

- Qua giám sát phát hiện điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm để nhân rộng.

c) Báo cáo kết quả giám sát

- Báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản, có chữ ký của người có thẩm quyền (thay mặt Ban Thường vụ) và được đóng dấu của tổ chức Hội. Nội dung báo cáo:

+ Thời gian, địa điểm, nội dung giám sát, chủ thể giám sát, đối tượng giám sát, cơ quan, tổ chức tham gia giám sát (nếu có) và quá trình thực hiện.

+ Nhận xét, đánh giá, khẳng định mức độ chấp hành chính sách, pháp luật hoặc các quy định của Đảng; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức được giám sát; những thành tích, đóng góp và những yếu kém, sai phạm cần phải được sửa chữa, khắc phục; những khó khăn, vướng mắc, những nội dung cụ thể của chủ trương, chính sách, pháp luật chưa phù hợp trong thực tiễn.

+ Kiến nghị những vấn đề cụ thể.

- Báo cáo của Trung ương Hội gửi đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; Hội Nông dân các cấp gửi đến cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp và Hội Nông dân cấp trên trực tiếp.

- Trường hợp chương trình, kế hoạch chỉ giám sát tại một cơ quan, một đơn vị, một doanh nghiệp thì kết thúc phải có báo cáo giám sát gửi cho đối tượng giám sát và cơ quan quản lý trực tiếp của Đảng hoặc của Nhà nước cùng cấp.

- Trường hợp chương trình, kế hoạch giám sát một cấp ủy, một cấp chính quyền thì kết thúc phải có báo cáo giám sát với cấp ủy, chính quyền đó và báo cáo lên Hội Nông dân cấp trên trực tiếp.

- Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp chịu trách nhiệm về những nội dung, kết quả giám sát trong báo cáo của cấp mình.

d) Theo dõi việc giải quyết kiến nghị

- Hội Nông dân các cấp có trách nhiệm theo dõi việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những kiến nghị của Hội trong báo cáo kết quả giám sát.

- Khi kiến nghị của Hội chưa được xem xét, giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng thì tiếp tục phản ánh lên cấp có thẩm quyền và Hội Nông dân cấp trên trực tiếp.

đ) Về tổ chức đoàn giám sát

- Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp thành lập đoàn giám sát (khi cần thiết) đến làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi giám sát để thực hiện nội dung giám sát.

- Trong chương trình, kế hoạch giám sát nếu có nội dung phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thì phải mời đại diện tham gia đoàn giám sát.

- Khi đến giám sát cơ quan, đơn vị cấp dưới, phải mời đại diện cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý đối tượng giám sát tham gia đoàn.

- Khi thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát tại doanh nghiệp phải mời đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tham gia đoàn giám sát.

3.2- Giám sát cá nhân

a) Tổ chức tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên, nông dân thường xuyên giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, đại biểu dân cử trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm thực thi công vụ ở nơi công tác và nơi cư trú. Kịp thời phản ánh, kiến nghị với tổ chức Hội về những hành vi vi phạm của đối tượng giám sát.

b) Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp thường xuyên tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cán bộ, hội viên, nông dân về những hành vi vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật của đối tượng giám sát; tiến hành phân loại, lựa chọn các sự việc có nội dung và địa chỉ rõ ràng; cử cán bộ gặp tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị; làm việc với cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng giám sát để tìm hiểu, thu thập thông tin; khi cần thiết thành lập đoàn giám sát, tổ chức đối thoại với đối tượng giám sát; tổng hợp, phân tích thông tin đưa ra nhận xét, đánh giá, kiến nghị của Hội; báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về kết quả giám sát cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, các quy định của Đảng, trách nhiệm thực thi công vụ, những thành tích, đóng góp; những sai phạm cần phải được sửa chữa, khắc phục và kiến nghị của Hội; theo dõi việc giải quyết kiến nghị của Hội.

III. HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI

1. Đối tượng và nội dung phản biện

1.1- Đối tượng phản biện

Phản biện các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam. Không phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được ban hành, đang triển khai thực hiện.

1.2- Nội dung phản biện

- Sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo.

- Sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tính khả thi của văn bản dự thảo.

- Dự báo tác động của chủ trương, chính sách đến nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân của văn bản dự thảo.

2. Phạm vi phản biện

2.1- Trung ương Hội

a) Chủ trì phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản về chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở Trung ương yêu cầu.

b) Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội đối với những nội dung có liên quan.

2.2- Hội Nông dân các cấp ở địa phương

a) Chủ trì phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản về chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đảng cùng cấp, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; tổ chức, hoạt động, quyền và trách nhiệm của Hội Nông dân do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cùng cấp ở địa phương yêu cầu.

b) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội đối với những nội dung có liên quan.

3. Phương pháp thực hiện phản biện

3.1- Xây dựng kế hoạch phản biện

a) Khi có yêu cầu phản biện của cơ quan, tổ chức; thông báo của cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp về kế hoạch xây dựng văn bản hằng năm gửi đến Hội hoặc đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch phản biện của cấp mình đối với văn bản dự thảo có nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên, nông dân; liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của Hội.

b) Dự toán nguồn lực thực hiện: kinh phí, nhân lực và thời gian thực hiện. Chú ý, xây dựng kế hoạch dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh để chủ động về kế hoạch.

3.2- Tổ chức phản biện

a) Căn cứ vào tính chất, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nội dung dự thảo, yêu cầu phản biện của từng loại văn bản và quỹ thời gian chuẩn bị ý kiến phản biện,  Hội thực hiện phản biện thông qua các hình thức sau:

- Tổ chức hội nghị: cấp nào phản biện thì tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, hoặc Ban Thường vụ mở rộng cấp đó. Khi tổ chức cần mời đại diện có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức yêu cầu phản biện.

- Tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến của cán bộ Hội, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, các chuyên gia...

- Gửi văn bản dự thảo đến Hội Nông dân cấp dưới hoặc cấp trên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến phản biện.

b) Tổng hợp, phân tích các ý kiến phản biện để đưa ra nhận xét, đánh giá và kiến nghị của Hội về những nội dung của văn bản dự thảo.

c) Trong quá trình thực hiện hoặc sau khi hoàn thành việc phản biện, nếu thấy cần thiết hoặc cơ quan, tổ chức có văn bản dự thảo được phản biện yêu cầu thì tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung phản biện hoặc nội dung kiến nghị của Hội.

3.3- Gửi kết quả phản biện

a) Kết quả phản biện được thể hiện bằng văn bản, có chữ ký của người có thẩm quyền (thay mặt Ban Thường vụ), được đóng dấu của tổ chức Hội và gửi đến cơ quan, tổ chức yêu cầu phản biện. Nội dung văn bản: 

- Nhận xét, đánh giá, quan điểm của tổ chức Hội về những nội dung trong dự thảo còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp.

- Kiến nghị, đề xuất những vấn đề cụ thể, phù hợp với thực tiễn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; quyền và trách nhiệm của Hội.

b) Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp chịu trách nhiệm về những nội dung  phản biện của cấp mình và bảo đảm bí mật nội dung thông tin phản biện theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có văn bản dự thảo (nếu có).

3.4- Theo dõi việc tiếp thu ý kiến phản biện

a) Hội Nông dân các cấp có trách nhiệm theo dõi việc tiếp thu ý kiến phản biện của cơ quan, tổ chức yêu cầu phản biện và những kiến nghị của Hội.

b) Khi cơ quan, tổ chức yêu cầu phản biện chưa tiếp thu ý kiến phản biện của  Hội mà không được trả lời bằng văn bản hoặc việc tiếp thu chưa thỏa đáng, Hội Nông dân các cấp bảo lưu ý kiến phản biện của cơ quan mình và phản ánh lên cấp có thẩm quyền.

IV. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

1. Điều kiện bảo đảm

1.1- Hội Nông dân các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động Hội; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Hội cấp mình và cấp dưới.

1.2- Kinh phí giám sát và phản biện xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm theo kế hoạch hằng năm do Hội Nông dân từng cấp lập kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền cùng cấp phê duyệt.

2. Khen thưởng

Tổ chức Hội, cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội thì được khen thưởng theo Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam.

3. Xử lý vi phạm

Tập thể, cán bộ, hội viên có hành vi lợi dụng quyền giám sát và phản biện xã hội làm cản trở hoạt động, gây tổn hại uy tín hoặc danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội

1.1- Ban Thường vụ Trung ương Hội

- Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Quy chế và Hướng dẫn của Trung ương Hội đến Hội Nông dân các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện.

- Hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của  Hội Nông dân Việt Nam báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và thống nhất với các cơ quan Nhà nước ở Trung ương liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ triển khai thực hiện. Kịp thời bổ sung nội dung giám sát và phản biện xã hội theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương.

- Chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thực hiện nội dung giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch của Trung ương Hội.

- Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Nhà nước ở Trung ương tổ chức thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch phối hợp.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Trung ương Hội và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; tổ chức hội thảo, hội nghị tổng kết công tác giám sát và phản biện xã hội.

- Tổ chức kiểm tra Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thực hiện Quy chế, Hướng dẫn này theo kế hoạch và đột xuất. Xem xét, quyết định khen thưởng, kỷ luật tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ kết quả thực hiện Quy chế.

1.2- Các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế theo Hướng dẫn này.

1.3- Các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của các cơ quan báo chí; phát huy vai trò là một kênh giám sát và phản biện xã hội quan trọng của Hội. Đồng thờiđẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Hội và thường xuyên phản ánh tình hình, phổ biến các điển hình tiên tiến của Hội trong thực hiện Quy chế.

1.4- Ban Kiểm tra là cơ quan thường trực tham mưu giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Quy chế và Hướng dẫn này.

2. Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện

2.1- Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Quy chế và Hướng dẫn của Trung ương Hội đến Hội Nông dân cấp dưới để triển khai thực hiện.

2.2- Hằng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của cấp mình; chỉ đạo, kiểm tra Hội Nông dân cấp dưới việc tổ chức thực hiện Quy chế và Hướng dẫn này. Xem xét, quyết định khen thưởng, kỷ luật tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

2.3- Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Quy chế và Hướng dẫn của Trung ương Hội đến cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở để triển khai thực hiện.

2.4- Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Hội cấp mình và cấp dưới.

2.5- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, báo cáo cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và Hội Nông dân cấp trên trực tiếp về kết quả thực hiện Quy chế.

3. Hội Nông dân cấp cơ sở

3.1- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế và Hướng dẫn của Trung ương Hội đến chi, tổ Hội và đến hội viên, nông dân để thực hiện.

3.2- Hằng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của cấp mình

3.3- Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chi, tổ Hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, nông dân; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động giám sát, tiếp thu, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân.

3.4- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, báo cáo cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp và Hội Nông dân cấp trên trực tiếp về kết quả thực hiện Quy chế.

Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, có những vấn đề mới phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cấp Hội phản ánh kịp thời về Trung ương xem xét, giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng(để báo cáo);

- Ban Dân vận TW Đảng;

- Ủy ban TW Mặt Trận Tổ quốc VN;

- Thường trực TW Hội;

- Các ban, đơn vị thuộc TW Hội;

- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;

- Lưu VP, BKT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

            

                       (Đã ký)

 

 

Nguyễn Quốc Cường

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.480
48.820
Vàng nhẫn
47.700
48.300
Vàng nhẫn
47.700
48.400
Tỷ giá