Thứ năm, 28/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Thông báo: Một số hoạt động công tác trọng tâm giai đoạn 2019- 2021
15:58 - 01/08/2018
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        *
          Số 523 - TB/HNDTW                     Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO
Một số hoạt động công tác trọng tâm giai đoạn 2019- 2021

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021.

Căn cứ vào nhu cầu của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong việc xây dựng nội dung hoạt động, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021.

Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thông báo một số hoạt động công tác trọng tâm giai đoạn 2019 – 2021 như sau:

I – Những hoạt động công tác trọng tâm năm 2019
1- Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018- 2023 cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các tỉnh, thành phố (tại 2 miền: Bắc – Nam).

2- Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

3- Tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

4- Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/ 12/ 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/ 12/ 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Hội Nông dân Việt Nam.

5- Tổ chức Lễ biểu dương mô hình “Hàng cây, vườn cây nông dân” và phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

6- Tổ chức Hội nghị “Biểu dương hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn”.

7- Tổ chức Hội nghị “Thủ tướng đối thoại trực tiếp với nông dân” năm 2019 tại miền Trung và Tây Nguyên.

8- Tổ chức Hội nghị về “Xây dựng chiến lược cán bộ và hội viên của Hội Nông dân Việt Nam”.

9- Tổ chức Hội nghị “Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, gắn với cơ sở công nghiệp chế biến”.

10- Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 2 và lần thứ 3 (Khóa VII).

11- Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Xây dựng chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp” và việc thực hiện Kết luận số 83-KL/HNDTW ngày 21/7/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V về “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh”.

12- Tổ chức sơ kết Nghị quyết số 19- NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới.

13- Tổ chức các Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 và bình xét thi đua tại các cụm (7 cụm thi đua).

14- Tổng kết Chương trình phối hợp số 01/CTPH, ngày 6/12/2013 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương giai đoạn 2013 – 2018; Chương trình phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia về đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động “Nông dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2013 – 2018.

15- Tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Văn phòng toàn quốc năm 2019.

16- Thực hiện Điều tra khảo sát về công tác Hội và phong trào nông dân tại 63 tỉnh, thành Hội (thời gian thực hiện 02 năm: 2019-2020).

17- Thực hiện Đề án hợp tác đào tạo 100 cán bộ trẻ cho Hội Nông dân Việt Nam tại Nhật Bản.

18- Tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2019).

19- Tổ chức lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2018.
 

20- Tổ chức Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Thương mại tại các khu vực.
 

21- Tổ chức Hội nghị “Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Chiến lược xanh quốc gia trong phát triển nông nghiệp, nông thôn”.
 

22- Tổ chức Hội nghị “Nông dân biết, nông dân bàn, nông dân làm, nông dân kiểm tra, giám sát trong thực hiện pháp luật đất đai”.
 

23- Tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nhà Khoa học của Nhà nông”.
 

24- Hợp tác với Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Công ty Công nghệ Hàn Quốc Agerigna thành lập “Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối nông dân – Trung tâm Nongtalk”.
 

II- Những hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

1- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai cụ thể hóa thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ VII và Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020 (tham dự mít tinh, diễu hành nhân Quốc khánh 2/9…).

3- Tổng kết Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
 

4- Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61- KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020”. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

5- Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.

6- Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020”, gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về “tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn”; Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018- 2020”.

7- Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020).

8- Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V.

9- Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2020).

10- Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2019.

11- Bình chọn và vinh danh Nhà nông sáng tạo lần thứ hai, năm 2020.

12- Tổ chức Hội nghị “Thủ tướng đối thoại trực tiếp với nông dân” năm 2020 tại Nam Bộ.

13- Tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Hội Nông dân Việt Nam.

14- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2011- 2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

15- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

16- Tổng kết Nghị quyết số 20- NQ/HNDTW, ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020.

17- Tổng kết Nghị quyết số 29- NQ/HNDTW, ngày 04/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao chất lượng Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020.

18- Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2011- 2020.

19- Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/HNDTW ngày 14/10/2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Hội Nông dân Việt Nam trong tình hình mới”.

20- Tổ chức Lễ biểu dương mô hình “Hàng cây, vườn cây nông dân” và phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

21- Tổ chức Hội nghị “Biểu dương hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn”.

22- Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 4 và lần thứ 5 (Khóa VII).

23- Tổ chức các Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 và bình xét thi đua tại các cụm (7 cụm thi đua).

24- Tổ chức tổng kết các Chương trình phối hợp liên ngành, Chương trình phối hợp, Nghị quyết liên tịch với 14 Bộ, ngành: Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Y tế; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Ủy ban Dân tộc; Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD) và Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.

25- Tổ chức Tổng kết Chương trình số 660- CTr/HNDTW ngày 18/7/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về xúc tiến vận động viện trợ nước ngoài của Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2014- 2020; Chương trình số 12- CTr/HNDTW ngày 24/12/2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về “Tổ chức đưa cán bộ, hội viên nông dân đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và quảng bá nông sản hàng hóa ở nước ngoài, giai đoạn 2016- 2020”.

26- Thực hiện Điều tra khảo sát về công tác Hội và phong trào nông dân tại 63 tỉnh, thành Hội (thời gian thực hiện 02 năm: 2019-2020).

27- Tổ chức Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Thương mại tại các khu vực.

28- Tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nhà Khoa học của Nhà nông”.

III- Những hoạt động công tác trọng tâm năm 2021

1- Tổ chức tuyên truyền và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2- Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ VII.

3- Tổ chức Hội nghị “Thủ tướng đối thoại trực tiếp với nông dân” năm 2021 tại miền núi phía Bắc.

4- Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thỏa thuận liên ngành số 01/TTLN, ngày 23/9/2016 giữa Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

5- Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6 và lần thứ 7 (Khóa VII).

6- Tổ chức Lễ biểu dương mô hình “Hàng cây, vườn cây nông dân” và phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

7- Tổ chức Hội nghị “Biểu dương hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn”.

8- Tổ chức các Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 và bình xét thi đua tại các cụm (7 cụm thi đua).

9- Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2021).

10- Tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nhà Khoa học của Nhà nông”.

11- Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2020.

12- Tổ chức Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Thương mại tại các khu vực.
 

Những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh sẽ thông báo sau./.
 
Nơi nhận:                                                               
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để BC);
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Các đ/c ủy viên BCH TW Hội,
- Các ban, đơn vị TW Hội,
- Các tỉnh, thành Hội;
- Lưu VT.          
                                                    
T/M BAN THƯỜNG VỤ
           CHỦ TỊCH
 
 
          (Đã ký)
  
 
 
     Thào Xuân Sùng
 
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá