Chủ nhật, 05/12/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Thông báo Về nhóm đề thi và cơ cấu đề thi tuyển công chức Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2015
11:30 - 11/11/2015
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Số  05 TB/HĐTTTW
              
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     ----------------------------------------------
     Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015
Thông báo
Về nhóm đề thi và cơ cấu đề thi tuyển công chức
Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam  năm 2015
 
   
 
Thực hiện Quyết định số 1058 QĐ/HNDTW ngày 04/11/2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - năm 2015;
Thực hiện Quyết định số 1059 QĐ/HNDTW ngày 04/11/2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - năm 2015,
Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội thông báo về việc phân nhóm đề thi đối với các vị trí dự tuyển và cơ cấu đề thi tuyển công chức năm 2015 như sau:
1. Đối với môn thi kiến thức chung (180 phút - thang điểm 100): thực hiện thi 01 đề chung đối với tất cả các vị trí cần tuyển.
2. Đối với môn nghiệp vụ chuyên ngành: gồm 02 bài thi: thi viết (180 phút - thang điểm 100) và thi trắc nghiệm (45 phút - thang điểm 100). Đề thi chia thành 2 nhóm đề, cụ thể như sau:
2.1. Nhóm đề thứ nhất: thực hiện thi 01 đề chung đối với các vị trí cần tuyển sau: chuyên viên tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng (Ban Tổ chức); chuyên viên tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, tư vấn pháp luật nông dân (Ban Kiểm tra); chuyên viên tham mưu về công tác tuyên truyền, xuất bản bản tin, lịch sử truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao (Ban Tuyên huấn); chuyên viên tham mưu về chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi (Ban Kinh tế); chuyên viên tham mưu về công tác xã hội và phát triển cộng đồng (Ban Xã hội, Dân số, Gia đình); chuyên viên tham mưu về công tác Dân tộc, Tôn giáo - Quốc phòng, An ninh (Ban Dân tộc, Tôn giáo - Quốc phòng, An ninh); chuyên viên tham mưu về công tác tổng hợp, thông tin tổng hợp (Văn phòng); chuyên viên làm công tác biên tập (Văn phòng); chuyên viên làm công tác tổng hợp (Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân).
- Cơ cấu nội dung đề thi: 100% đề về các vấn đề công tác Hội và phong trào nông dân (thi viết và trắc nghiệm).
2.2. Nhóm đề thứ hai (đề đặc thù):

* Đối với đề thi tuyển vào các vị trí tuyển dụng: chuyên viên tham mưu về công tác Đảng (Văn phòng Đảng ủy cơ quan); chuyên viên nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân và chuyên viên nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thẩm định cho vay (Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân).
- Cơ cấu nội dung đề thi: 50% đề về các vấn đề công tác Hội và phong trào nông dân và 50% đề về nghiệp vụ chuyên ngành riêng tương ứng với từng vị trí tuyển dụng (thi viết và trắc nghiệm)..

* Đối với đề thi tuyển vào vị trí Kế toán (Văn phòng), cơ cấu nội dung đề thi  như sau:
+ Thi viết (180 phút) được chia thành: 50% đề về các vấn đề công tác Hội và phong trào nông dân và 50% đề về nghiệp vụ kế toán.
+ Thi trắc nghiệm: 100% đề về nghiệp vụ kế toán.

*Đối với đề thi tuyển vào vị trí chuyên viên tham mưu về công tác đối ngoại (Ban hợp tác quốc tế), cơ cấu nội dung đề thi như sau:
+ Thi viết (180 phút) được chia thành: 50% đề về các vấn đề công tác Hội và phong trào nông dân và 50% đề về nghiệp vụ chuyên ngành Tiếng Anh.
+ Thay thi trắc nghiệm bằng thi phỏng vấn chuyên ngành Tiếng Anh.
Thí sinh dự thi vị trí này không phải thi môn ngoại ngữ quy định tại điểm 3, Thông báo này.

*Đối với đề thi tuyển vào vị trí chuyên viên quản lý mạng, quản trị, kỹ thuật viên Cổng thông tin điện tử Hội NDVN (Văn phòng), cơ cấu nội dung đề thi  như sau:
+ Thi viết (180 phút) được chia thành: 50% đề về các vấn đề công tác Hội và phong trào nông dân và 50% đề về nghiệp vụ Công nghệ Thông tin.
+ Thay thi trắc nghiệm bằng thi thực hành trên máy chuyên ngành Công nghệ Thông tin.
Thí sinh dự thi vị trí này không phải thi môn Tin học quy định tại điểm 4, Thông báo này.

3. Môn ngoại ngữ (thang điểm 100): gồm 02 bài thi: thi viết và thi vấn đáp.
+ Thi vấn đáp (15-30 phút): tổng điểm 30 điểm.
+ Thi viết (90 phút): tổng điểm 70 điểm.
4. Môn Tin học văn phòng: thi trắc nghiệm trên giấy (45 phút - thang điểm 100).
 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;
- Các TV Hội đồng thi;
- Các ban, đơn vị thuộc TW Hội;
- Các thí sinh đăng ký dự thi;
- Lưu BTC, HĐTT.
T/M HỘI ĐỒNG THI
    PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Lương Quốc Đoàn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá