Thứ năm, 20/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
09:33 - 09/09/2019
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                      *
        Số 104 - KH/HNDTW                  Hà Nội, ngày 23  tháng 8 năm 2019

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

 
Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG, ngày 05/03/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; Kế hoạch số 65-KH/HNDTW ngày 11/06/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Quyết định số 642 –QĐ/HNDTW, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả Hội Nông dân Việt Nam tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Trong đó, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong tham gia thực hiện Chương trình.

- Đánh giá tổng kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

- Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2020-2030.

- Tổng hợp đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách để Hội Nông dân Việt Nam được trực tiếp tham gia hoặc phối hợp tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích trong thực hiện phong trào; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

Hội nghị tổng kết cần được tiến hành chuẩn bị chu đáo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức.

II. THỜI GIAN: Từ khoảng 10-14/10/2019. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam.

III. ĐỊA ĐIỂM: Tại Hà Nội (dự kiến tại Hội trường tầng 2, Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam).

IV. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ:.

1. Đại biểu triệu tập: 260 người.

- Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội.

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

- Lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Hội.

- Đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng.

2. Khách mời: 40 người.
- Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Lãnh đạo Văn phòng và các Ban Trung ương Đảng, cán bộ theo dõi Hội Nông dân Việt Nam.

- Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan.

- Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.

- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, TP Hà Nội và Hội Nông dân Việt Nam.

V. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội.

- Báo cáo Tổng kết 10 năm Hội Nông dân Việt Nam tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

- Tham luận của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố (5 - 6 tham luận đại diện cho các vùng, miền…).

- Phát biểu của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

- Khen thưởng các tập thể và cá nhân;

- Tổng kết và bế mạc Hội nghị.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trung ương Hội.

1.1. Ban Kinh tế:

- Chủ trì phối hợp với các Ban, đơn vị xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm Hội Nông dân Việt Nam tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

- Tham mưu xây dựng chương trình, kịch bản điều hành Hội nghị; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội chuẩn bị dự thảo phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị.

1.2. Ban Tuyên huấn:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tham mưu chỉ đạo các Báo của Hội làm tốt công tác tuyên truyền trước và trong dịp tổ chức hội nghị.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội triển khai công tác trang trí, khánh tiết. 

1.3. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân:

Chủ trì xây dựng tập kỷ yếu tham luận tại Hội nghị (Dự kiến 63 tham luận của 63 tỉnh, thành phố (phân theo nhóm nội dung tiêu chí); Gửi công văn đặt bài và đôn đốc; Biên tập, chỉnh sửa tham luận để in kỷ yếu; Lựa chọn 5 – 6 tham luận tiêu biểu trình bày tại hội nghị).

1.4. Ban Tổ chức:

- Chủ trì tổng hợp danh sách 63 tập thể, 63 cá nhân có thành tích và tham mưu công tác xét duyệt khen thưởng.

- Phối hợp văn phòng Trung ương Hội chuẩn bị các điều kiện thực hiện nghi thức trao thưởng tại Hội nghị.

1.5. Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước và trong dịp tổ chức Hội nghị.

1.6. Văn phòng Trung ương Hội:

- Chủ trì lập danh sách đại biểu khách mời, phát hành các loại giấy mời Hội nghị, xác nhận đại biểu khách mời có mặt và tổ chức đón tiếp đại biểu.

- Phát hành công văn triệu tập các đại biểu của các tỉnh, thành phố.

- Phối hợp chuẩn bị tài liệu, in ấn kỷ yếu Hội nghị.

- Phối hợp với Ban Tuyên huấn triển khai công tác trang trí, khánh tiết. 

- Chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế chuẩn bị phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị.

- Bố trí ăn nghỉ, phương tiện đưa đón đại biểu, đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện để tổ chức tốt Hội nghị.

2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố:

- Gửi Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Gửi hồ sơ khen thưởng  theo yêu cầu về Trung ương Hội (theo Kế hoạch số 65-KH/HNDTW, ngày 11/6/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội).

- Chuẩn bị các báo cáo tham luận, báo cáo mô hình Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới (có văn bản riêng định hướng).

- Tổ chức đoàn đại biểu tham dự Hội nghị theo đúng thời gian, thành phần.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các Ban, đơn vị Trung ương Hội phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả .
 
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Dân Vận, Ban Kinh tế, Ban Tuyên
giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Trung ương;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực TW Hội;
- Các thành viên BCĐ;
- Lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc TW Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Lưu VP, Ban Kinh tế TW Hội.

 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
           CHỦ TỊCH
 


            Đã ký
 


 
   Thào Xuân Sùng
 
 
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá