Chủ nhật, 28/02/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
14:56 - 17/06/2019
 
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      *
        Số  65 KH/HNDTW                    Hà Nội, ngày 11  tháng 6  năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua
“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
 

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMQG, ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT, ngày 24/4/2019 của Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn tổng kết  phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020; Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 - Đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Trong đó, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong tham gia thực hiện Chương trình.

- Đánh giá tổng kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

- Đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai Chương trình và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo.

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích trong thực hiện phong trào; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

Việc tổng kết phải bám sát các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010 - 2020; đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, toàn diện, sâu sắc, tránh hình thức, đúng kế hoạch, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Nội dung đánh giá.

1.1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020.


1.2. Kết quả công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
 
1.3. Kết quả Hội Nông dân tham gia thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (chỉ đánh giá những tiêu chí, lĩnh vực hoạt động mà Hội Nông dân tham gia).

Đánh giá kết quả phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới. Trong đó cần tập trung đánh giá các mô hình mới, các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả để thực hiện các mục tiêu, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia.

1.4. Đánh giá kết quả giám sát thực hiện chương trình ở địa phương.

1.5. Đánh giá chung về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế.

2. Bài học kinh nghiệm.

3. Đề xuất, kiến nghị.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔNG KẾT

1. Đối với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố:

- Hình thức tổ chức:
+ Những nơi có điều kiện thì tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể tiêu biểu, cá nhân có thành tích.

+ Những nơi không có điều kiện thì tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới lồng ghép nội dung
với hội nghị hoặc hoạt động khác của Hội Nông dân tỉnh, thành phố.

- Thời gian: Hoàn thành trước 30/8/2019.

 2. Trung ương Hội: Tổ chức Hội nghị tổng kết vào đầu tháng 10/2019 tại Hà Nội (dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân việt Nam).

IV. VỀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng tại Hội nghị tổng kết cấp Trung ương

- Số lượng: Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn 01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

- Kinh phí khen thưởng: Do Trung ương Hội chi từ nguồn Quỹ thi đua, khen thưởng Trung ương Hội.

- Về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ khen thưởng cụ thể sẽ có hướng dẫn riêng.

2. Khen thưởng tại Hội nghị tổng kết của các cấp Hội: Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị để có kế hoạch thực hiện tốt công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc cấp mình quản lý.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội.

1.1. Ban Kinh tế:

- Tham mưu kế hoạch, đề cương báo cáo tổng kết; chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch tổng kết.

- Chủ trì phối hợp với các Ban, đơn vị xây dựng báo cáo “Tổng kết 10 năm Hội Nông dân Việt Nam thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010 – 2020 và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới”.

- Tham mưu thành lập một số đoàn kiểm tra, khảo sát đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương theo phân công của Ban chỉ đạo Trung ương phục vụ việc xây dựng báo cáo chuyên đề.

1.2. Ban Xã hội – Dân số và gia đình: Báo cáo kết quả công tác dạy nghề, việc làm, giảm nghèo và nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

1.3. Ban Tuyên huấn: Báo cáo chuyên đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  và chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền về thành tựu xây dựng nông thôn mới.

1.4. Ban Dân tộc - Tôn giáo, quốc phòng và an ninh: Báo cáo kết quả công tác giảm nghèo và nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

1.5. Ủy ban Kiểm tra: Báo cáo kết quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2010 – 2020.

1.6. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT; Ngân hành Chính sách xã hội hỗ trợ vốn cho nông dân giai đoạn 2010 – 2020.

1.7. Trường Trung cấp nông dân Việt Nam: Báo cáo kết quả công tác tư vấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 – 2020.

1.8. Trung tâm Môi trường nông thôn: Báo cáo kết quả vận động hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường và nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

1.9. Ban Tổ chức Trung ương Hội: Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo tổng kết do đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực làm Trưởng ban; tham mưu hướng dẫn chi tiết công tác khen thưởng.

1.10. Các Ban, đơn vị còn lại (Ban Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Hỗ trợ nông dân nông thôn, Trường Cán bộ Hội, Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới): Báo cáo kết quả các nội dung triển khai theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

1.11. Văn phòng Trung ương Hội: Chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện để tổ chức tốt Hội nghị tổng kết bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.

2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố:

Căn cứ kế hoạch và đề cương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, đánh giá và xây dựng báo cáo tổng kết theo yêu cầu.

- Gửi báo cáo tổng kết theo đề cương gửi kèm về Trung ương Hội (qua Ban Kinh tế) trước ngày 30/08/2019. Các số liệu báo cáo tính từ 31/12/2010 đến 30/6/2019.

- Gửi hồ sơ khen thưởng theo yêu cầu về Trung ương Hội (qua Ban Tổ chức) trước ngày 30/8/2019.

Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các Ban, đơn vị Trung ương Hội căn cứ nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian theo mục đích, yêu cầu. Nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Ban Kinh tế và Ban Tổ chức) để được giải đáp, hướng dẫn.
 
Nơi nhận:
- Văn phòng và các Ban Đảng Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục 
  tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
- Các đồng chí UV Ban Chấp hành TW Hội;
- Văn phòng điều phối NTM Trung ương;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- LưuVP;
  T/M BAN THƯỜNG VỤ
          CHỦ TỊCH
 
 
          (Đã ký)


 
   Thào Xuân Sùng
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá