Thứ bảy, 04/04/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV
03:11 - 27/10/2014

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 913 - KH/HNDTW

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước

và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc

 Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV

------------

 

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX;

Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ III (năm 2010) đến nay. Đánh giá những mặt làm được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Hội Nông dân các cấp trong thời gian tới.

2. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các lĩnh vực hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam…. Tiếp tục khơi dậy, cổ vũ, phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - chủ động - hội nhập - phát triển biền vững”, vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; truyền thống thi đua yêu nước, tính cần cù, sáng tạo của giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

3. Thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước, tiếp tục khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cán bộ, hội viên, nông dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

4. Tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG

1. Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam; phát hiện mô hình mới, điển hình tiên tiến, giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả; những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của công tác thi đua, khen thưởng và những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

2. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trong cán bộ, hội viên nông dân trên các lĩnh vực công tác, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Đặc biệt là các mô hình mới, nhân tố mới, các điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”,  “nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, các gương điển hình về ý chí, nghị lực vươn lên trong sản xuất và đời sống, tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tạo động lực và có sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, hội viên, nông dân.

3. Tuyên truyền, giới thiệu những cách làm hay, mô hình mới, mô hình sáng tạo, những điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội.

III. TIÊU CHUẨN, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

1. Tiêu chuẩn

- Là cán bộ, hội viên nông dân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa lớn; Có phát minh, sáng chế, sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác được ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng rộng và được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc có mô hình sản xuât hiệu quả, phát triển kinh tế ổn định, bền vững và được nhân rộng.

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng trong cán bộ, hội viên nông dân, được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ghi nhận.

- Chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

- Tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của cả nước, của địa phương và của Hội.

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống. Tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao, nhân đạo, từ thiện….

2. Thành phần, số lượng, cơ cấu đại biểu

Thành phần, số lượng, cơ cấu đại biểu do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của từng cấp Hội xem xét, tham mưu đề xuất với lãnh đạo cấp mình để thống nhất, quyết định số lượng đại biểu phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương

a) Thành phần: Bao gồm đại biểu đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Đại biểu dự Đại hội, Hội nghị là các điển hình tiên tiến và đại diện các tập thể tiên tiến.

b) Số lượng: (Bao gồm cả đại biểu khách mời)

- Cấp cơ sở: Tổng số đại biểu không quá 200 đại biểu

- Cấp huyện: tổng số đại biểu không quá 300 đại biểu

- Cấp tỉnh: Tổng số đại biểu không quá 500 đại biểu

- Cấp Trung ương: Tổng số đại biểu không quá 500 đại biểu

c) Cơ cấu: Đảm bảo hài hòa, cân đối, hợp lý giữa các lĩnh vực hoạt động của Hội. Đảm bảo tỉ lệ nữ, đại biểu dân tộc, tôn giáo đối với các địa phương có đông hội viên, nông dân là tín đồ tôn giáo và dân tộc thiểu số, chú trọng đến các đại biểu là hội viên nông dân trực tiếp lao động, sản xuất và trong các hoạt động của Hội…

IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN

1) Hình thức

- Đối với cấp cơ sở tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến” hoặc “Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt”.

- Đối với cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức “Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến”.

- Trung ương Hội tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến.

2) Thời gian

- Cấp cơ sở và cấp huyện: Thời điểm tổ chức trong quý I/2015.

- Cấp tỉnh: Thời điểm tổ chức trong quý II/2015.

- Cấp Trung ương: Thời điểm tổ chức giữa quý III/2015 (có kế hoạch cụ thể riêng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội

- Thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc lần thứ IV và phân công đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Hội làm Trưởng ban. Thành phần Ban Tổ chức gồm một số đồng chí Trưởng các ban, đơn vị có liên quan (có quyết định riêng).

- Giao cho Ban Tổ chức Trung ương Hội là đơn vị thường trực có trách nhiệm giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Hội xây dựng hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện kế hoạch này; Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc lần thứ IV; đồng thời phối hợp với Ban Kinh tế, Ban Xã hội – Dân số, Gia đình, Ban Tuyên huấn, Văn phòng Trung ương Hội và các đơn vị có liên quan tham mưu, đôn đốc thực hiện các công việc của Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc lần thứ IV của Hội Nông dân Việt Nam; chuẩn bị văn kiện và kinh phí phục vụ tốt cho Đại hội; biên soạn và xuất bản quyển “Người tốt, việc tốt” tập 4, nhằm nêu gương, tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm, những cách làm hay, những gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc của Hội Nông dân Việt Nam.

- Giao Ban Tuyên huấn Trung ương Hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng Báo, Tạp chí, Website của Hội thông tin, tuyên truyền kịp thời về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua toàn quốc của Hội.

- Ban Tổ chức Trung ương Hội có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình hình và báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc để thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và trình Ban Thường vụ Trung ương Hội để chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến”  toàn quốc vào giữa quý III năm 2015.

2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội và Hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp, chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở và cấp mình triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt, đúng tiến độ và gửi báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị về Trung ương Hội (qua Ban Tổ chức) trước ngày 30/6/2015.

- Chọn cử đoàn đại biểu tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho tỉnh, thành Hội tham dự Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc lần thứ IV đảm bảo tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu, số lượng theo phân bổ của Trung ương Hội.

- Gửi Hồ sơ đoàn đại biểu và Hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng quy định và Hưỡng dẫn của Trung ương Hội.

Ban Thường vụ Trung ương Hội yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:       

- UBTW MTTQ Việt Nam;            

- Ban TĐ-KT TW;

- Các Đ/c UV BCH TW Hội;

- Các ban, đơn vị thuộc TW Hội;

- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố,

- Lưu VP, BTC TW Hội                    

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Quốc Cường

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
47.050
48.050
Vàng nhẫn
44.450
45.550
Vàng nhẫn
44.450
45.650
Tỷ giá