Thứ bảy, 04/04/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Đề cương báo cáo: Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 3 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
02:42 - 07/11/2014

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện

Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

và 3 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Công văn số 1076 - CV/HNDTW, ngày 30 tháng 10 năm 2014)

________

 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 61-KL/TW VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 673/QĐ-TTg

 

I- TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1- Tham mưu đối với công tác chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 61- KL/TW và Quyết định số: 673/QĐ –TTg.

- Việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, đề nghị ghi rõ số Quyết định thành lập, nếu không thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị ghi rõ nguyên nhân tại sao.

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án 61 ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở và kế hoạch hành động của tỉnh, huyện, xã (tổng hợp các loại văn bản).

- Công tác tuyên truyền về nội dung Đề án 61và Quyết định 673/QĐ –TTg. Nêu rõ số lượng các buổi tuyên truyền, quán triệt, số lượng các bài viết trên báo, tạp chí.

2- Công tác kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 61 (nêu rõ nội dung, số lượng đoàn kiểm tra, giám sát).

II- KẾT QUẢ SAU 5 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 61-KL/TW VÀ 3 NĂM QUYẾT ĐỊNH SỐ 673/QĐ-TTg

1- Triển khai nhiệm vụ đầu tư nâng cấp và xây dựng mới Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tại các tỉnh, thành phố.

- Việc đầu tư nâng cấp và xây mới Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân và chuyển đổi thành các đơn vị sự nghiệp

Đất cấp: diện tích, kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng?.

Đã ra quyết định đổi tên Trung tâm chưa? Thẩm quyền ra quyết định? Biên chế hành chính, sự nghiệp cho Trung tâm?

- Kết quả triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề nông cho các đối tượng là hội viên, nông dân trực tiếp làm nông nghiệp theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/1/2009. Tổ chức các hoạt động dịch vụ?

- Về tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân của tỉnh, thành Hội.

2-  Triển khai Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân.

- Tình hình, kết quả thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, thành phố, huyện, xã; ghi rõ số Quyết định thành lập, Điều lệ tổ chức và hoạt động (nếu có).

- Kết quả cấp kinh phí bổ sung, hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh, thành, huyện và huy động từ các nguồn vốn khác cho Quỹ Hội nông dân của tỉnh, thành, huyện, xã và việc quản lý, sử dụng.

3- Thực hiện các chương trình, đề án trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X):

- Tình hình triển khai các nội dung do UBND tỉnh giao Hội Nông dân thực hiện liên quan tới nội dung triển khai thực hiện các chương trình, đề án trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

- Hội Nông dân tỉnh, thành phố đã phối hợp với sở, ban, ngành theo Quyết định 673/QĐ –TTg.

- Những nhiệm vụ cụ thể Hội Nông dân được UBND và các sở, ngành giao chủ trì thực hiện và phối hợp (nêu cụ thể về cơ chế phối hợp, kinh phí và kết quả thực hiện).

- Việc tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

- Thống kê các mô hình phát triển kinh tế - xã hội được Hội Nông dân triển khai theo Quyết định 673/QĐ –TTg.

- Đánh giá hiệu quả các mô hình do Hội Nông dân thực hiện.

4- Tham gia xây dựng và phản biện về cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

5- Đánh giá chung.

- Những mặt được: Về nhận thức của các cấp, các ngành; sự vào cuộc của hệ thống chính trị. Kết quả thực tiễn về chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội.

- Đánh giá sự tác động, thúc đẩy của Kết luận số 61- KL/TW và Quyết định số 673/QĐ –TTg đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tổ chức Hội Nông dân trên địa bàn.

- Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

+ Đánh giá những hạn chế, yếu kém.

+ Nguyên nhân (chủ quan, khách quan).

- Bài học kinh nghiệm.

 

Phần hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

GIAI ĐOẠN 2015-2020

         

I- Mục tiêu

1- Mục tiêu tổng quát.

2- Mục tiêu cụ thể của tỉnh, thành Hội.

II- Phương hướng,  nhiệm vụ và các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 61- KL/TW và Quyết định số 673/QĐ -TTg

III- Đề xuất và kiến nghị

1- Đối với Đảng.

2- Đối với Quốc Hội; Chính phủ.

3- Đối với Hội Nông dân Việt Nam.

4- Đối với Ban Chỉ đạo Đề án 61.

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
47.050
48.050
Vàng nhẫn
44.450
45.550
Vàng nhẫn
44.450
45.650
Tỷ giá