Thứ hai, 12/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v yêu cầu báo cáo số liệu về công tác xây dựng tổ chức Hội
17:30 - 08/09/2020
 
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        *                                         Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020
       Số 2024 - CV/HNDTW
V/v yêu cầu báo cáo số liệu về công tác 
        xây dựng tổ chức Hội

Kính gửiBan Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 
 
Để chuẩn bị tốt nội dung Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V và chuẩn bị sơ kết 01 năm thực hiện 3 Nghị quyết 04,05,06 - NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Nông dân Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu về công tác xây dựng tổ chức Hội (theo Phụ lục số liệu gửi kèm Công văn).

 
Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Ban Tổ chức trung ương Hội, đồng thời gửi qua hộp thư điện tử:letruongtc8286@gmail.com) trước ngày 25/9/2020.

Nơi nhận:                                                                T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như kính gửi;                                                                          CHỦ TỊCH
- Lưu TC, VP.
 
                                                                                           (Đã ký)
 
 
                                                                                   Thào Xuân Sùng

Ghi chú: Xem và tải biểu tổng hợp số liệu tại đây
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá