Thứ tư, 29/09/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện mục tiêu phát triển 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
16:05 - 14/11/2019
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                      *                                        Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019
          Số 1126- CV/HNDTW
V/v tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến
  có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện
 
      mục tiêu phát triển 15.000 hợp tác xã và
           liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp
                 hoạt động có hiệu quả

                      
Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 
Căn cứ Quyết định số 4228/QĐ-BNN-KTHT, ngày 05/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đánh giá, lựa chọn danh sách các điển hình tiêu biểu trên địa bàn để đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên dương khen thưởng.

- Đối tượng, tiêu chuẩn xét chọn điển hình tiên tiến (theo Quyết định số 4228/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- Số lượng xét chọn: Định hướng mỗi tỉnh, thành phố nên chọn 1 HTX, 1 doanh nghiệp, 1 hộ nông dân tiêu biểu, hoàn thiện hồ sơ gửi Trung ương xét chọn để tuyên dương, khen thưởng.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố để triển khai các công việc trên đạt kết quả tốt, đúng tiến độ.

                                  
Nơi nhận:       
- Như kính gửi,
- Lưu VP, Ban Kinh tế.

                   
T/M BAN THƯỜNG VỤ
     PHÓ CHỦ TỊCH
 
 


 
     Đinh Khắc Đính
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá