Thứ năm, 29/10/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v gửi Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019
09:11 - 24/05/2019
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        * 
          Số 534 - CV/HNDTW                     Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019
         V/v gửi Báo cáo công tác Hội và
 phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 201
9
 

Kính gửi:   Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 
 
Để chuẩn bị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Ban Thường vụ Trung ương Hội yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (theo đề cương và biểu số liệu gửi kèm).


Báo cáo và biểu số liệu gửi về Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Văn phòng Trung ương Hội) và qua hộp thư điện tử: tonghophnd@gmail.com trước ngày 20/6/2019.


Yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.


 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội (để BC);
- Như kính gửi;
- Chánh, Phó VP TW Hội;
- Lưu.

 
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
 CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(đã ký)
 
 
  Phạm Văn Thiện
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.950
56.400
Vàng nhẫn
53.550
54.050
Vàng nhẫn
53.550
54.150
Tỷ giá