Thứ bảy, 05/12/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn V/v xin ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam
16:43 - 20/11/2018
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         *
       Số  4628   - CV/HNDTW                     Hà Nội, ngày  7  tháng 11 năm 2018
V/v xin ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung 
    Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam
 
 
Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Điều lệ Hội, tổng hợp đề xuất, góp ý của Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, sau nhiều lần xin ý kiến Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội, tiếp thu ý kiến của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Trung ương Đảng và UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng dự thảo Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, dự kiến sẽ trình tại Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.


Để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các đoàn đại biểu trước và trong Đại hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội xin ý kiến của Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đối với dự thảo nội dung Tờ trình.


Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ tiếp thu hoàn thiện Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.


Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện, góp ý trực tiếp vào Tờ trình hoặc có văn bản riêng và gửi lại phiếu xin ý kiến về Ban Tổ chức Trung ương Hội trước ngày 30/11/2018.
 
                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                  PHÓ CHỦ TỊCH
- Như kính gửi;                                  TRƯỞNG TIỂU BAN ĐIỀU LỆ
- Thường trực TW Hội (để b/c);                                           
- Lưu BTC TW Hội.                                                   (Đã ký)

 
                                                             Lương Quốc Đoàn
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá