Thứ sáu, 07/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v gửi Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018
14:14 - 23/05/2018
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        *
        Số 4024 - CV/HNDTW                    Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018
       V/v gửi Báo cáo công tác Hội và
 phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018
 

Kính gửi:   Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 
 
Để chuẩn bị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Ban Thường vụ Trung ương Hội yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (theo đề cương và biểu số liệu gửi kèm).

Báo cáo và biểu số liệu  gửi về Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Văn phòng Trung ương Hội) và qua hộp thư điện tử: tonghophnd@gmail.com trước ngày 15/6/2018.

Yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;
- Như kính gửi;
- Chánh, Phó VP TW Hội;
- Lưu.

 
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ 
 CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
           (Đã ký)
 
 
    Phạm Văn Thiện
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
59.600
61.400
Vàng nhẫn
55.750
56.950
Vàng nhẫn
55.750
57.050
Tỷ giá