Thứ hai, 10/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
V/v sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam
10:28 - 29/11/2017
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                     * 
         Số  3579 - CV/HNDTW                Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017
V/v sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thi hành 
      Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

 
Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 
 
Sau khi nghe báo cáo của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, để phù hợp với thực tiễn hiện nay, Ban Thường vụ Trung ương Hội quyết định sửa đổi, bổ sung quy định tại mục 6.3 của Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam về việc chỉ định ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch và phó chủ tịch các cấp Hội (theo khoản 3, Điều 9 Điều lệ Hội). Cụ thể như sau:

Quy định hiện nay là: “Hội cấp trên trực tiếp chỉ định ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ và các chức danh chủ chốt trong trường hợp tổ chức Hội mới được thành lập hoặc được thành lập mới do có sự thay đổi về địa giới hành chính như chia tách, sáp nhập, hợp nhất trong nhiệm kỳ”.

Được sửa đổi, bổ sung đầy đủ như sau: “Hội cấp trên trực tiếp chỉ định ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ và các chức danh chủ chốt trong trường hợp tổ chức Hội mới được thành lập hoặc được thành lập mới do có sự thay đổi về địa giới hành chính như chia tách, sáp nhập, hợp nhất trong nhiệm kỳ. Trong trường hợp thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở cơ sở theo chỉ đạo của Đảng, số lượng ủy viên ban chấp hành Hội Nông dân cấp xã còn dưới 50% so với tổng số ủy viên ban chấp hành theo Đề án được đại hội thông qua, thì ban thường vụ Hội Nông dân cấp huyện có quyền chỉ định bổ sung ủy viên ban chấp hành Hội Nông dân cấp xã. Số lượng ủy viên ban chấp hành Hội Nông dân cấp xã sau khi đã được chỉ định bổ sung không được vượt quá 2/3 tổng số ủy viên ban chấp hành theo Đề án được đại hội thông qua".

Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai hướng dẫn Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện theo quy định.
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực TW Hội;
- Các đ/c UV BCH TW Hội; 
- Các Ban, đơn vị TW Hội;
- Lưu BTC, VP.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
         CHỦ TỊCH


          (Đã ký)


 
       Lại Xuân Môn

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
56.920
58.520
Vàng nhẫn
54.300
55.700
Vàng nhẫn
54.300
55.800
Tỷ giá