Thứ năm, 06/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
14:21 - 31/10/2017
 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG          Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc  
                       *                                  
       Số 3473 - CV/HNDTW                   Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017
        V/v tổng kết công tác thi đua,
            khen thưởng năm 2017
                                                                             
                      Kính gửi:   Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
                    

Để chuẩn bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; đăng ký, ký giao ước thi đua năm 2018 của Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

I. Về công tác thi đua
1- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 (theo đề cương báo cáo gửi kèm);
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2017, đăng ký chỉ tiêu năm 2018.
3. Tự đánh giá, chấm điểm kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 theo Hướng dẫn số 280 - HD/HNDTW, ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội.
4. Thực hiện việc bình xét các danh hiệu thi đua theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của  Quy định về thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam, ngày 24/12/2014 và Đề án số 62 - ĐA/HNDTW, ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2022.
5. Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018 (Đơn vị tiên tiến, Đơn vị xuất sắc, Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội).

II. Về công tác khen thưởng
1. Đối với Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội:
Để thực hiện đúng Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Kết luận của Đoàn thanh tra Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân năm 2017: Các đoàn thể Trung ương chỉ khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc cấp tỉnh quản lý khi tiến hành phát động thi đua theo chuyên đề.
Vì vậy, năm 2017 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ thực hiện việc khen thưởng đối với Hội Nông dân tỉnh, thành phố và chi hội trưởng chi hội nông dân.

Đối với các ban, đơn vị và cá nhân cấp tỉnh; Tập thể Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở; cán bộ Hội cấp hyện, cơ sở không thực hiện khen thưởng về thành tích trong công tác hàng năm mà chỉ thực hiện xét tặng Bằng khen khi sơ kết, tổng kết theo chuyên đề (theo đợt) của công tác Hội và phong trào nông dân từ 3 năm trở lên.

Đối với tỉnh, thành phố: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

- Đối với cán bộ chi Hội: Mỗi tỉnh, thành phố chọn 01 chi hội trưởng tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị tặng Bằng khen của Trung ương Hội (riêng Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An chọn 02 chi hội trưởng).

III. Về báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân:
Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định số 91 ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Báo cáo cần ngắn gọn, rõ ràng, nêu bật thành tích đạt được, những sáng kiến, giải pháp hữu hiệu trong công tác, các danh hiệu thi đua, các hình thức đã được khen thưởng trong 2 năm 2016 - 2017.(Báo cáo không cần đóng quyển).
- Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua Trung ương Hội viết báo cáo thành tích của năm 2017.
- Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Trung ương Hội viết thành tích trong 2 năm 2016 - 2017.

Hồ sơ khen thưởng, gồm:
- Tờ trình đề nghị của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, thành phố (có danh sách kèm theo).                          
- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

IV. Tổ chức thực hiện
1. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên và gửi các văn bản về Trung ương Hội qua Ban Tổ chức như sau:
- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua gửi trước ngày 10/12/2017.
- Hồ sơ khen thưởng, đăng ký chỉ tiêu thi đua gửi trước ngày 30/12/2017.
Sau thời hạn trên, đơn vị nào không gửi đủ các văn bản và hồ sơ khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ không xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với đơn vị đó.
2. Về tiền thưởng: Trung ương Hội sẽ chuyển qua tài khoản, vì vậy, đề nghị Hội Nông dân tỉnh, thành phố cung cấp chính xác số tài khoản của đơn vị mình để việc chuyển tiền được thực hiện nhanh chóng và tránh nhầm lẫn./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực TW Hội;
- Các đ/c Ủy viên BTV TW Hội;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Lưu.
        T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
                  (Đã ký)
 
 
                Lều Vũ Điều
 


 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH HND………….          Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc  
                      *                                   
        Số         - BC/HNDT                   ……….., ngày      tháng    năm 2017
 
BÁO CÁO
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017;
phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
-----------------
Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2017
 
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
Khái quát tình hình chung, những thuận lợi, khó khăn của Hội Nông dân tỉnh, thành phố trong năm 2017.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng
- Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Hội.
- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Kế hoạch số 03-KH/ĐĐHND ngày 31/12/2014 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về triển khai thực hiện chỉ thị;
- Tổ chức thực hiện 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và 7 nội dung thi đua do Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát động tại Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV.
- Tổng kết, đánh giá 13 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng.
- Triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.
- Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” của Hội Nông dân Việt Nam, giai đoạn 2017 – 2022
- Kế hoạch tuyên truyền  các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017.
 
2. Kết quả tổ chức các phong trào thi đua 
- Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Chính phủ phát động.
- Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua của Hội.
- Kết quả thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (Nêu những kết quả do Hội trực tiếp thực hiện, kết quả Hội phối hợp thực hiện).
- Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do địa phương phát động.
(Đánh giá kết quả đạt được, những đổi mới, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua; tác động, hiệu quả của phong trào thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu về công tác Hội).
- Những kinh nghiệm hay và những mô hình mới, hiệu quả, sáng tạo, đột phá trong công tác Hội và tổ chức các phong trào thi đua.
- Đánh giá kết quả hoạt động của các cụm, khối thi đua (về nội dung, chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua; Việc bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua, kiến nghị, đề xuất.

3. Công tác khen thưởng
- Nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng khen thưởng.
- Giải pháp để tăng tỷ lệ khen thưởng đối với nông dân, công chức, viên chức, người lao động (không lám công tác quản lý).
 - Kết quả khen thưởng năm 2017:
+ Khen thưởng cấp Nhà nước
+ Khen thưởng của UBND cấp tỉnh.
+ Khen thưởng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
+ Khen thưởng của Hội nông dân Tỉnh, huyện, cơ sở.

4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến
- Công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến
- Số lượng điển hình tiên tiến và các điển hình mới được phát hiện ở các cấp Hội.

5. Tình hình cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng
- Chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.
- Kết quả tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp

6. Công tác kiểm tra, đánh giá về thi đua, khen thưởng
- Kết qủa kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng.
- Kết quả kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua

7. Quỹ thi đua, khen thưởng:
- Công tác trích lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng.

8. Công tác khác

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
2. Hạn chế, yếu kém
3. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém
4. Giải pháp (biện pháp) khắc phục

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
- Với Nhà nước
- Với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
- Với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
 
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018
 
1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh, thành phố năm 2018.
2. Giải pháp (biện pháp) tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
 
                                                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
59.600
61.400
Vàng nhẫn
55.750
56.950
Vàng nhẫn
55.750
57.050
Tỷ giá