Thứ năm, 06/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Về việc triệu tập đại biểu tham dự hội nghị tập huấn năm 2017
16:09 - 31/05/2017
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       *
        Số  2940 - CV/HNDTW                     Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017
V/v triệu tập đại biểu tham dự 
hội nghị tập huấn năm 2017
 
Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 
 
Thực hiện Kế hoạch số 233 – KH/HNDTW, ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Hội và công tác thi đua khen thưởng năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội triệu tập các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Hội và công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm
* Thời gian: 03 ngày, từ 14/6 đến 16/6/2017.
* Địa điểm: Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, xóm Sở, phường Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 13h00’ ngày 14/6/2017.

2. Thành phần triệu tập: Các đại biểu có tên trong danh sách đăng ký tham dự hội nghị tập huấn của Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố gửi về Ban Tổ chức Trung ương Hội.

3. Nội dung, chương trình, tài liệu tập huấn
- Nội dung, chương trình: Thực hiện theo Kế hoạch số 233-KH/HNDTW, ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
- Tài liệu tập huấn: Được gửi tới các đại biểu tại hội nghị tập huấn.
- Trong thời gian tập huấn, Thường trực Trung ương Hội và Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Hội sẽ chủ trì thảo luận, trao đổi với các đại biểu tham gia tập huấn về một số nội dung quan trọng và những vấn đề còn đang vướng mắc từ thực tiễn hoạt động của cơ sở. Cụ thể như:
+ Những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân các cấp.
+ Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội ở cơ sở, kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 24 – ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội nông dân về “Xây dựng mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp”.
+ Nội dung và giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Hội Nông dân ở những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, xu hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, giảm quy mô sản xuất nông nghiệp.
+ Những vấn đề cần nghiên cứu xem xét để bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội.
Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề vướng mắc nêu trên, gửi văn bản về Ban Tổ chức Trung ương Hội trước ngày 10/6/2017 để việc tổng hợp, trao đổi, giải đáp tại hội nghị tập huấn đạt hiệu quả.  

4. Kinh phí tập huấn: Thực hiện theo quy định của Nhà nước. Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đảm bảo kinh phí ăn, nghỉ, tài liệu, đi lại (hoặc bố trí phương tiện) cho các đại biểu của đơn vị trong thời gian tham gia tập huấn.
Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tạo điều kiện để các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định. Những vấn đề cần trao đổi chi tiết, liên hệ với đồng chí Trần Thị Huyền, Phó phòng tổ chức xây dựng Hội, Ban Tổ chức Trung ương Hội, điện thoại 0984.369.548, đồng chí Vũ Thị Huyền Vân, chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương Hội, điện thoại 0989.392.694.
 
Nơi nhận:                                        
- Thường trực TW Hội;
- Các Ban, đơn vị thuộc TW Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Lưu BTC, VP.
  T/L BAN THƯỜNG VỤ
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 

             (Đã ký)


 
        Bùi Thị Thơm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
59.600
61.400
Vàng nhẫn
55.750
56.950
Vàng nhẫn
55.750
57.050
Tỷ giá