Thứ sáu, 31/03/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn v/v báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII
18:45 - 30/03/2021
 
 
 
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         *
       Số 2643 - CV/HNDTW                 Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021
V/v báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

 
Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

 
Để chuẩn bị tốt báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023,  Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức sơ kết và báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo Kế hoạch số 291- KH/HNDTW ngày 09/3/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội (Có đề cương báo cáo; biểu số liệu kết quả các chỉ tiêu và biểu số liệu kết quả công tác Hội và phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023 gửi kèm theo).
 
Báo cáo sơ kết và biểu số liệu gửi về Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Văn phòng Trung ương Hội) và địa chỉ email:tonghophnd@gmail.com trước ngày 15 tháng 8 năm 2021./.
 
 
Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch BCH TW Hội (Để b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch TW Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Chánh, Phó Văn phòng TW Hội;
- Cổng Thông tin Điện tử TW Hội;
- Lưu.
 
 
 
 
       T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
 
 
          Lương Quốc Đoàn
 


 
* Biểu 1: Số liệu 14 chỉ tiêu 2018 - 2023
* Biểu 2: Mẫu biểu số liệu báo cáo giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
* Ghi chú: Đề cương báo cáo; biểu số liệu kết quả các chỉ tiêu và biểu số liệu kết quả công tác Hội và phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023 được đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử Trung ương Hội tại địa chỉ: http://www.nongdan.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá