Thứ hai, 06/12/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn "V/v cung cấp số liệu kết quả 10 năm thực hiện KL 61 và QĐ 673"
09:49 - 29/09/2020
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG               Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
                        *
        Số 2113  - CV/HNDTW                           Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020
V/v cung cấp số liệu kết quả 10 năm 
      thực hiện KL 61 và QĐ 673         

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 

Để phục vụ Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cung cấp số liệu kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ (có Biểu số liệu gửi kèm theo).


Biểu số liệu gửi về Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Văn phòng Trung ương Hội và địa chỉ email: tonghophnd@gmail.com trước ngày 05/10/2020./.

 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT. 
        T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
                    (Đã ký) 
 
 
            Lương Quốc Đoàn
 
Ghi chú: Xem và tải "Mẫu biểu số liệu" tại đây
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá