Thứ ba, 30/05/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Quyết định phê duyệt danh sách Doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại khu vực Tây Nam Bộ năm 2018
14:45 - 18/12/2018
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         *
       Số 5510 -QĐ/HNDTW                        Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách Doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm
Nông nghiệp – Thương mại khu vực Tây Nam Bộ năm 2018
 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-BCT ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2016;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia;

- Căn cứ Thông tư 171/2014/TT/BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 Hướng dẫn chế độ tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia;

- Căn cứ Hợp đồng số 105/2018/XTTM-NONGDAN ngày 08/11/2018 giữa Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại khu vực Tây Nam bộ năm 2018;

- Căn cứ Công văn số 4648-CV/HNDTW ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại khu vực Tây Nam bộ năm 2018 tại tỉnh Long An. 
 
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Phê duyệt các doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại khu vực Tây Nam Bộ năm 2018 tại tỉnh Long An như sau:

Tên đơn vị tham gia: Theo Phụ lục danh sách kèm theo.

Số lượng doanh nghiệp tham gia: Theo Phụ lục danh sách kèm theo.

 
Điều 2: Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trung ương Hội và các doanh nghiệp có tên trong Phụ lục danh sách kèm theo có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
 
 

Nơi nhận:                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực TW Hội;                                PHÓ CHỦ TỊCH
- Như Điều 2;
- TT Hỗ trợ NDNT;                                                 (Đã ký)
- Lưu VT.


                                                           Lương Quốc Đoàn
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá