Thứ ba, 26/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam
10:34 - 29/11/2017
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         *
        Số 3850 - QĐ/HNDTW                  Hà Nội, ngày  27 tháng 11 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử
trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam
 

Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;
Căn cứ Kết luận tại Hội nghị Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam ngày 04/11/2017;
Căn cứ Kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ngày 14/11/2017;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

 
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bầu cử (sửa đổi, bổ sung) trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực TW Hội;
- Các đ/c UVBCH TW Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Lưu BTC, VT.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
        CHỦ TỊCH
 
 
          (Đã ký)
 
 

     Lại Xuân Môn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá