Thứ sáu, 29/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Quyết định về việc ban hành mẫu thẻ hội viên Hội Nông dân Việt Nam
15:36 - 04/04/2017
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
                     *                                               Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2011
        Số 588 - QĐ/HNDTW

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành mẫu thẻ hội viên Hội Nông dân Việt Nam
--------------
 

- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa V),
 
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo mẫu thẻ hội viên Hội Nông dân Việt Nam mới thay thế mẫu thẻ hội viên Hội Nông dân Việt Nam (thẻ cũ) hiện hành. Mẫu thẻ hội viên mới có dán ảnh, đóng dấu nổi và có hiệu lực sử dụng kể từ ngày 01/9/2011.
 
Điều 2. Giao Ban Tổ chức Trung ương Hội chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm in ấn, cấp thẻ hội viên theo nhu cầu hàng năm của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng thẻ hội viên. Kinh phí in thẻ do Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chi trả theo thời giá hiện hành.
 
Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội, các ban, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
­
Nơi nhận:
  - Như điều 3
  - Các đ/c ủy viên BCH
  - Lưu VP, BTC
T/M BAN CHẤP HÀNH
         CHỦ TỊCH
 
 
           (Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Quốc Cường
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá