Thứ năm, 21/11/2019 (GMT+7)
Giá nông sản
Quyết định về việc ban hành mẫu thẻ hội viên Hội Nông dân Việt Nam
15:36 - 04/04/2017
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
                     *                                               Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2011
        Số 588 - QĐ/HNDTW

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành mẫu thẻ hội viên Hội Nông dân Việt Nam
--------------
 

- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa V),
 
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo mẫu thẻ hội viên Hội Nông dân Việt Nam mới thay thế mẫu thẻ hội viên Hội Nông dân Việt Nam (thẻ cũ) hiện hành. Mẫu thẻ hội viên mới có dán ảnh, đóng dấu nổi và có hiệu lực sử dụng kể từ ngày 01/9/2011.
 
Điều 2. Giao Ban Tổ chức Trung ương Hội chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm in ấn, cấp thẻ hội viên theo nhu cầu hàng năm của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng thẻ hội viên. Kinh phí in thẻ do Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chi trả theo thời giá hiện hành.
 
Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội, các ban, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
­
Nơi nhận:
  - Như điều 3
  - Các đ/c ủy viên BCH
  - Lưu VP, BTC
T/M BAN CHẤP HÀNH
         CHỦ TỊCH
 
 
           (Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Quốc Cường
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
41.410
41.630
Vàng nhẫn
41.360
41.790
Vàng nhẫn
41.360
41.890
Tỷ giá
EUR
26322
GBP
30123.58
USD
23260