Chủ nhật, 11/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Quyết định: Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
04:57 - 10/12/2014

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI

*

Số 1167 -QĐ/CQTWH

 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin

 của cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

 

- Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP, ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Xét đề nghị của Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin của Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng các ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

    - Thường trực TW Hội ,

    - Các ban, đơn vị TW Hội,

    - Lưu.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Quốc Cường

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá