Chủ nhật, 11/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Quyết định: V/v ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”
09:00 - 07/11/2014

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 1078 - QĐ/HNDTW

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương

“Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”

-------------

 

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 42/2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005, Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;

- Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội,

 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế  Quyết định số 553 - QĐ/HND ngày 10/9/2009 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân các cấp; các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW Hội;

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

cơ quan TW Hội;

- Các đồng chí Uỷ viên BCH TW Hội;

- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;

- Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội;

- Lưu VP, BTC.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Quốc Cường

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá