Thứ năm, 28/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Đề cương báo cáo: Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới
11:20 - 27/08/2014

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới về

“Đổi mới hệ thống chính trị; xây dựng Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”

 

I. Về đổi mới hệ thống chính trị

1. Về mặt nhận thức: Đánh giá, phân tích làm rõ những nhận thức mới, những bất cập, không phù hợp, vấn đề mới đặt ra:

- Về vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong HTCT và trong xã hội hiện nay.

- Về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân Việt Nam.

- Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân các cấp.

2. Về mặt thực tiễn: Làm rõ những bước phát triển, đổi mới có hiệu quả; những yếu kém, bất cập, nguyên nhân trong xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ở các cấp về:

- Chủ trương, cơ chế, chính sách và sự chỉ đạo phối hợp xây dựng tổ chức Hội.

- Cấu trúc và cơ chế hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và việc phát huy vai trò thực tế của Hội Nông dân từ Trung ương đến cơ sở.

- Thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng và vai trò của Nhà nước đối với Hội Nông dân Việt Nam.

- Phẩm chất, năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hội.

3. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp: Nêu rõ từng vấn đề cụ thể, xây dựng và đổi mới gắn với các lĩnh vực hoạt động công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh, thành Hội.

4. Về những đề xuất, kiến nghị:  Về đổi mới hệ thống tổ chức, về chức năng, nhiệm vụ, vai trò và phương thức hoạt động của tổ chức Hội.

II. Về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

1. Về mặt nhận thức: Làm rõ những nhận thức mới, những bất cập, không phù hợp, những vấn đề mới đặt ra:

- Về vai trò của Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

- Về Hội Nông dân Việt Nam tham gia giám sát, phản biện việc thực thi quyền lực của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

2. Về mặt thực tiễn: Làm rõ những vấn đề thực tiễn về việc tổ chức Hội Nông dân Việt Nam tham gia giám sát, phản biện việc thực thi quyền lực của Nhà nước pháp quyền XHCN.

3. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp: Từ đánh giá về mặt nhận thức và thực tiễn đề ra việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với trình độ phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, gắn với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội ở địa phương.

4. Về những đề xuất, kiến nghị:  Vai trò của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của Nhà nước pháp quyền XHCN.

III. Về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

1. Về mặt nhận thức: Làm rõ những bước tiến trong nhận thức, những bất cập, không phù hợp, nguyên nhân, vai trò của tổ chức Hội tham gia xây dựng nền dân chủ XHCN.

2. Về mặt thực tiễn: Đánh giá đúng, khách quan thực tiễn việc tổ chức Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng nền dân chủ XHCN; làm rõ những hạn chế, yếu kém, bất cập, nguyên nhân.

3. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp: Trong thời gian tới Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng - thực thi nền dân chủ ở địa phương   

4. Những đề xuất, kiến nghị:  Về mặt nhận thức, phương thức và cơ chế để tổ chức Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng nền dân chủ XHCN.

IV. Một số bài học kinh nghiệm về đổi mới hệ thống chính trị; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

  1. Về đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương;
  2. Về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở địa phương;

      3.  Về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở địa phương.

Nguồn: TTXVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá