Thứ hai, 29/05/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10 (khoá VI)
16:36 - 07/02/2017
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      *
          Số 31 - NQ/HNDTW                     Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017
 
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
lần thứ 10 (khoá VI)
 

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VI), từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 01 năm 2017, tại Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ 10. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị:
1- Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016: Mặc dù tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức; thiên tai, bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn chưa từng có, sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung...; song, Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã lãnh đạo cán bộ, hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau khắc phục khó khăn, cùng nhiều giải pháp giúp nông dân tổ chức sản xuất, ổn định cuộc sống; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức so với kế hoạch đề ra góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp tăng trưởng toàn ngành đạt 1,36%, giá trị xuất khẩu tăng 5,4% so với năm 2015, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân; khẳng định vị thế của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

* Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội VI, Hội Nông dân Việt Nam và kết quả đạt được năm 2016; Hội nghị đã thống nhất 9 chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 như sau:
- Phấn đấu trên 80% số hộ nông dân có hội viên; trên 85% cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh.
- Trực tiếp và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 140.000 lượt cán bộ Hội các cấp.
- Phấn đấu 98% chi Hội có Quỹ Hội, bình quân từ 30.000đ trở lên/hội viên/năm.
- Có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
- Phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 15% trở lên.
- Có 100% Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện; 80% Hội Nông dân cấp xã tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân (về vốn, vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi, máy nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân...) có hiệu quả.
- Hội Nông dân các cấp trực tiếp đào tạo nghề sản xuất nông nghiệp cho trên 20.000 nông dân; tỷ lệ có việc làm đạt 80% trở lên.
- Hội Nông dân cấp xã hướng dẫn, tổ chức hội viên, nông dân xây dựng tăng thêm được 2.500 mô hình kinh tế liên kết (tổ hợp tác) có hiệu quả.
- Phấn đấu mỗi cơ sở Hội xây dựng 01 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu khác mà Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013- 2018 đã đề ra.
Trên cơ sở các chỉ tiêu trên, căn cứ vào đăng ký của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ giao chỉ tiêu phù hợp.

*Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện năm 2017 như sau:
- Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023.
- Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án xây dựng mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp; hướng dẫn các cấp Hội thực hiện Quy định 282- QĐ/TW, ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2045/QĐ- TTg, ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020".
- Tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Phát động phong trào trong nông dân kịp thời phản ánh khó khăn, bức xúc trong sản xuất và đời sống.
- Tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khai thác có hiệu quả các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp.
- Tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc; Lễ Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016; tổ chức hội chợ, xúc tiến thương mại ở các khu vực. Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017.
- Tổ chức Ngày hội xuống đồng; Tết trồng cây nhân dịp đầu xuân năm mới; Lễ Hội ra khơi bám biển tạo khí thế phấn khởi thi đua lao động, sản xuất trong hội viên nông dân.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012- 2017.
- Xây dựng dự thảo Đề án “Xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế”; Đề án “Hội Nông dân Việt Nam liên kết với doanh nghiệp đào tạo nghề cho nông dân và nông dân dạy nông dân”. Tập trung chuẩn bị và đề xuất Dự án xây dựng Luật Nông dân để có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

* Đặc biệt, cần tập trung nguồn lực vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt:
Một là: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.
Nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bảo vệ nông dân trước những khó khăn, bức xúc như: ô nhiễm môi trường, hàng giả, hàng kém chất lượng, thông tin thất thiệt, tín dụng đen, lợi dụng bán hàng đa cấp lừa đảo, nông dân bị thu nhiều khoản sai quy định, bị ăn chặn tiền hỗ trợ của Nhà nước, vi phạm Quy chế dân chủ ở cơ sở... Xác định trách nhiệm của người đứng đầu các cấp Hội phải tập trung chỉ đạo kịp thời nắm tình hình, báo cáo, phản ảnh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và Trung ương Hội để kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách và giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho nông dân.
Hai là: Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Tập trung vào dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi, máy nông nghiệp theo phương thức trả chậm; về khoa học kỹ thuật, công nghệ mới nhất là công nghệ sinh học, hướng dẫn nông dân sử dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và quản lý; xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý để nông dân hiểu và thực hiện theo pháp luật; đào tạo nông dân về kỹ năng, kiến thức thị trường, phương pháp sản xuất, biết hạch toán trong sản xuất, kinh doanh. Xây dựng kênh thông tin 2 chiều để lấy ý kiến của nông dân đánh giá hiệu quả của các dịch vụ công, chất lượng của vật tư nông nghiệp đầu vào.
Ba là: Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ, nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.
Xây dựng mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị; xây dựng mô hình xây dựng đường giao thông thôn, xóm; mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; mô hình các trung tâm tiêu thụ nông sản; mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp để tập hợp, đoàn kết nông dân, tổ chức liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp nhằm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nông dân.
2- Thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp Hội đã tích cực chủ động tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân về vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản, hướng dẫn nông dân sử dụng Internet để nắm bắt thị trường, tiêu thụ nông sản; tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân...đó là giải pháp hữu hiệu để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, truyền tải và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho nông dân.
Trên cơ Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V); Hội nghị thống nhất ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010  của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017- 2022.
3- Thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
4- Hội nghị đã bầu bổ sung 32 Ủy viên Ban Chấp hành, 02 Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.
5- Hội nghị đã trao các hình thức khen thưởng cho những tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016.
6- Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh các Báo cáo, Kết luận, Kế hoạch để ban hành và triển khai thực hiện.
Các cấp Hội, cán bộ, hội viên phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2016, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017./.
 
Nơi nhận :
- Ban Bí thư TW Đảng, (để b/c)
- Ban Dân vận TW Đảng,
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng,
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng,
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng,
- Văn phòng TW Đảng,      
- Văn phòng Chính phủ,
- Uỷ ban TW MTTQVN,
- Các đ/c Uỷ viên BCH TW Hội,
- Các tỉnh, thành Hội,
- Các ban, đơn vị TW Hội,
- Lưu.                       
T/M BAN CHẤP HÀNH
        CHỦ TỊCH
 
 

           (Đã ký)
 

     Lại Xuân Môn
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá