Thứ sáu, 29/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 (khoá VI)
15:55 - 21/01/2016
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           *
             Số 25-NQ/HNDTW                                                Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
lần thứ 7 (khoá VI)
 
 
Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VI), ngày 14 tháng 01 năm 2016, tại Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ 7. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị:
 
1- Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015: Mặc dù kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức; song, Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã lãnh đạo cán bộ, hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức so với kế hoạch đề ra. Năng suất, sản lượng nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản tăng hơn so với cùng kỳ năm trước; tăng trưởng toàn ngành đạt 2,36%,  giá trị sản xuất tăng 2,6% so với năm 2014.

Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015 đã góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội VI, Hội Nông dân Việt Nam và kết quả đạt được năm 2015; Hội nghị đã thống nhất 12 chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016, như sau:
- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội cho trên 10 triệu hội viên nông dân.
- Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và cán bộ, hội viên; phấn đấu kết nạp thêm trên 350 nghìn hội viên mới.
- Phấn đấu có trên 80% cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh.
- Tổ chức và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho 145.000 cán bộ Hội các cấp.
- Phấn đấu 95% chi Hội có Quỹ Hội, bình quân từ 35.000đ trở lên/hội viên/năm.
- Có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
- Phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 15% trở lên.
- Vận động từ 90% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 85% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Gia đình văn hoá.
- Có 100% Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện; 80% Hội Nông dân cấp xã tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả.
- Hội Nông dân các cấp trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho trên 220.000 nông dân; trong đó tỷ lệ có việc làm đạt 80% trở lên.
- Hội Nông dân cấp xã hướng dẫn, tổ chức hội viên, nông dân xây dựng tăng thêm được 2.500 mô hình kinh tập thể có hiệu quả.
- Phấn đấu mỗi cơ sở Hội xây dựng 01 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện năm 2016 như sau:
- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Hoàn thành Đề án “Mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” để triển khai thực hiện.

- Tập trung rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp gắn với phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp sau bầu cử HĐND các cấp  và bầu cử Quốc hội khóa XIV. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2045/QĐ- TTg, ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020”.
Xây dựng Kế hoạch Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Hoàn thành hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện.

- Tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đề án 61 tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg tại các địa phương. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đề xuất cấp ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp và bố trí mặt bằng, kinh phí đầu tư xây dựng các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và khai thác các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân hiệu quả, giúp nông dân phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.

- Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015. Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06 NQ/HND, ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam.
Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ nông dân; hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, liên kết hợp tác trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ nông dân tiếp cận với các nguồn vốn, phổ biến các tiến bộ khoa học, công nghệ gắn với đào tạo nghề nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng xuất, thu nhập cho nông dân.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn của Hội; ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết  Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về vấn đề hội nhập quốc tế, Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình dương (TPP), nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông nghiệp.
Chỉ đạo các tỉnh, thành Hội tổ chức tổng kết Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn (2011- 2016); chuẩn bị Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V.
Tổ chức tốt việc bình chọn và lễ trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc vào dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và Chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015.

- Vận động nông dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức cho hội viên, nông dân thực hiện tốt việc tham gia giám sát và phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị.
Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, nhất là với các đối tác lớn, có tiềm năng tạo nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành triển khai các hoạt động đối ngoại, trọng tâm là vận động viện trợ và tổ chức cho cán bộ, hội viên đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và quảng bá nông sản hàng hóa ở nước ngoài.

2- Thông qua Báo cáo tình hình, kết quả nửa nhiệm kỳ (7/2013- 12/2015) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.
Hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả trong nửa nhiệm kỳ qua: Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Hầu hết các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm đều đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo nguồn lực to lớn để các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn của Hội, Hội Nông dân các cấp ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội và chất lượng hội viên được nâng lên. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, hoạt động hoà giải, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân được tăng cường hơn. Vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân được phát huy.

Hội nghị nhất trí thông qua 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đến hết nhiệm kỳ Đại hội VI, yêu cầu các cấp Hội tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội VI đã đề ra.

3- Hội nghị đã chia tay 12 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) nghỉ chế độ, chuyển công tác, đảm nhận nhiệm vụ mới.

4- Hội nghị đã trao các hình thức khen thưởng cho những tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015.

5- Ban Chấp hành Trung ương Hội giao Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành để hoàn chỉnh các báo cáo và ban hành triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các cấp Hội căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016; căn cứ nhiệm vụ và giải pháp đến hết nhiệm kỳ (2016-2018) đã được Hội nghị thông qua để chỉ đạo, triển khai, thực hiện.

Ban Chấp hành Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Nơi nhận :
- Ban Bí thư TW Đảng, (báo cáo);
- Các đ/c Uỷ viên BCH TW Hội;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Lưu.                       
 T/M BAN CHẤP HÀNH
          CHỦ TỊCH
 
             (Đã ký)
 
Nguyễn Quốc Cường
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá