Thứ sáu, 29/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Nghị quyết: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6 (khoá VI)
10:22 - 07/08/2015
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
                           *
           Số 23 -NQ/HNDTW
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015
 
   

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
lần thứ 6 (khoá VI)
 
Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VI), ngày 14 tháng 7 năm 2015, tại thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ 6. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị:

1- Thông qua Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 

Hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm: Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV; tích cực tham mưu cho cấp ủy sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06- NQ/HNDTW, ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) “về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh”; tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp với Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội có chuyển biến tích cực. Công tác đối ngoại được mở rộng và đạt hiệu quả thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ba phong trào thi đua lớn của Hội trọng tâm là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển. Hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân, xây dựng kinh tế tập thể được quan tâm, đẩy mạnh đạt nhiều kết quả.

Hầu hết các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả của công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm đã góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.

Hội nghị nhất trí thông qua 8 nhóm nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2015, yêu cầu các cấp Hội tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 đã đề ra.

2- Thông qua Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW, ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh”.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá: 5 năm qua các cấp Hội đã tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; từ đó nhận thức của các cấp Hội và  cán bộ, hội viên, nông dân đối với công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội nông dân được nâng lên. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống của hội viên nông dân; chú trọng nhân rộng các mô hình sinh hoạt theo nghề nghiệp, sở thích, các tổ hợp tác và câu lạc bộ để thu hút hội viên. Chất lượng hội viên, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp Hội, chất lượng hoạt động của các cơ sở Hội và chi, tổ Hội được nâng lên. Vai trò, vị thế của Hội Nông dân được nâng cao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện tốt hơn nữa công tác củng cố xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) nhất trí ban hành Kết luận về “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh”.

3- Hội nghị đã chia tay 8 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ.

4- Hội nghị đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW, ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh”.

5- Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu tại hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh các Báo cáo và Kết luận để ban hành và triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các cấp Hội căn cứ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 đã được Hội nghị thông qua để chỉ đạo, thực hiện.

Ban Chấp hành Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội và cán bộ, hội viên phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước./.
 

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng, (báo cáo)
- Ban Dân vận TW Đảng,
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng,
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng,
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng,
- Văn phòng TW Đảng,  
- Văn phòng Chính phủ,
- Uỷ ban TW MTTQVN,
- Các đ/c Uỷ viên BCH TW Hội,
- Các tỉnh, thành Hội,
- Các ban, đơn vị TW Hội,
- Lưu.
T/M BAN CHẤP HÀNH
        CHỦ TỊCH
 
         
         (Đã ký)
 
Nguyễn Quốc Cường
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá