Thứ ba, 26/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Nghị quyết 07 -NQ/HNDTW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 (khoá V)
09:34 - 03/05/2012

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                             *                           Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

              Số 07 -NQ/HNDTW

                   

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

lần thứ 8 (khoá V)

________________

 

 

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V), từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 01 năm 2012, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ 8. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị:   

1- Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012. Hội nghị đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011. Mặc dù, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiên tai; dịch bệnh; giá vật tư nông nghiệp và một số mặt hàng thiết thiết yếu tăng cao… Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đưa công tác Hội và phong trào nông dân cả nước năm 2011 tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nông dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Đặc biệt, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động, trách nhiệm trong việc tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp với các bộ, ngành thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020 nhằm tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Quyết định đã được các cấp Hội và hội viên nông dân phấn khởi đón nhận và triển khai tích cực, mở ra một trang mới trong lịch sử hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam với cơ sở pháp lý, nguồn lực, vai trò, trách nhiệm lớn hơn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

Đến nay, đã có 63 tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký chương trình phối hợp với 8 Bộ để thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2- Thông qua Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam. Hội nghị đã thống nhất khẳng định: 3 năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai thực hiện toàn diện phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết Đại hội gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhiều chỉ tiêu Đại Hội đã đạt hoặc gần đạt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện, nhiều hình thức tập hợp nông dân phù hợp, nhất là hình thức tập hợp nông dân theo các nhóm ngành nghề, sở thích; tập hợp nông dân thành các tổ, nhóm sản xuất, vay vốn, tiết kiệm... đã tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tư vấn và dạy nghề cho nông dân được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu về trình độ cán bộ Hội trong tình hình mới. Trung ương Hội đã chủ động tham mưu, tham gia đề xuất xây dựng các chủ trương, chính sách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân; chỉ đạo các cấp Hội tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân... do vậy đã tạo bước chuyển biến, những dấu ấn quan trọng về công tác Hội và phong trào nông dân trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí và trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân trong 3 năm qua vẫn còn những yếu kém, hạn chế. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho nông dân chưa làm chuyển biến nhận thức của một bộ phận hội viên, nông dân về chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng tổ chức Hội còn bất cập cả về tổ chức bộ máy, biên chế, chất lượng cán bộ. Phương thức hoạt động của hệ thống Hội chưa thực sự đổi mới mạnh mẽ. Năng lực tham gia xây dựng và phản biện chính sách của các cấp Hội còn hạn chế; chức năng đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân chưa được phát huy tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; việc nắm bắt những khó khăn, bất cập trong chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những khó khăn, bức xúc về đời sống, việc làm của nông dân chưa kịp thời...

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V, các cấp Hội phải tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V) nhất trí ban hành Kết luận về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V.

 3- Thông qua Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong 3 năm qua, các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam đã đón nhận và triển khai quán triệt Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng  (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến cán bộ, hội viên và nông dân trong cả nước. Nhiều nội dung của Nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội, do vậy đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến mới trong công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân cả nước hưởng ứng và tham gia tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn đã có bước đổi mới. Nhiều chương trình, đề án quan trọng phục vụ phát phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, nhất là miền núi được các cấp Hội tham gia có hiệu quả, như: hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Qua đó, đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, trong điều kiện dân số tăng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm, nhưng năng suất và giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, nông nghiệp tiếp tục khẳng định được vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế- xã hội đất nước, bảo đảm được an ninh lương thực. Nông dân phấn khởi vì được mùa, được giá; xuất khẩu nông sản đã làm lên thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế với nhiều mặt hàng chủ lực như gạo, cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản..., đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nông dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm từ 16,2% xuống còn 11,3%. Khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, văn hóa của nông dân ngày càng được cải thiện tốt hơn.

Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ở các cấp Hội chưa quyết liệt, chưa đồng bộ, kết quả đạt được còn hạn chế so với yêu cầu, chưa làm tốt chức năng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Một số cấp Hội vẫn mang nặng tư duy phải đầu tư hỗ trợ nhiều chương trình dự án mới phát triển toàn diện công tác Hội mà chưa quan tâm hướng dẫn hội viên, nông dân đổi mới và tích cực xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ theo hướng kinh tế hợp tác, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để chuyển đổi và giải quyết việc làm, tự tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Để tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) nhất trí ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Ban Chấp hành Trung ương Hội giao Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo, các kết luận và ban hành để triển khai thực hiện.

4- Các cấp Hội căn cứ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 đã được Hội nghị thông qua để chỉ đạo thực hiện, trong đó tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, nông dân thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo, tạp chí, các bản tin của Hội và thực hiện tốt sự phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức mọi mặt cho nông dân.

Trọng tâm là tập trung tuyên truyền về các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các nghị quyết của Hội... Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của 16 chương trình mục tiêu quốc gia mới được Quốc hội khóa XIII thông qua kỳ họp thứ 2 năm 2011 và các nội dung nhiệm vụ kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP của Chính phủ; biện pháp và quyết tâm của Đảng, Nhà nước về tái cấu trúc nền kinh tế và đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tổ chức tốt cho cán bộ, hội viên nông dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn...

- Tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới.

Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội các cấp và đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội theo Quyết định số 1045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015".

Đẩy nhanh việc phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành văn bản Hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ cơ quan Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện theo Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tăng cường công tác tập hợp, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Tham gia thực hiện có hiệu quả cả về quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là chất lượng tay nghề của nông dân do các cấp Hội trực tiếp dạy và cấp chứng chỉ nghề.

 - Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đề án 61 tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương.

Chỉ đạo các tỉnh, thành Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, địa phương thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu năm 2012 có 100% tỉnh, thành Hội được bổ sung ngân sách địa phương cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; ký kết với các sở, ngành về nội dung, nhiệm vụ và cơ chế để Hội Nông dân tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội nông thôn ở địa phương; bố trí mặt bằng xây dựng Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân các tỉnh, thành phố chưa có Trung tâm.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Công Thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện những nội dung đã ký kết giữa các bộ, ngành với Trung ương Hội nông dân Việt Nam theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai xây dựng mới và nâng cấp các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân cấp tỉnh theo tiến độ cấp vốn năm 2012; và quản lý sử dụng vốn theo đúng quy định đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng kế hoạch trung hạn đến năm 2015, kế hoạch dài hạn đến năm 2020; triển khai thực hiện các văn bản đã sửa đổi, bổ sung và khẩn trương giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai nghiên cứu xây dựng một số đề án để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách đã có và ban hành mới một số chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và xây dựng nông thôn mới bảo đảm sát với tình hình thực tế, đi nhanh vào cuộc sống.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và cải tiến lề lối làm việc, hướng mạnh công tác Hội vào hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; coi trọng nhiệm vụ đưa khoa học công nghệ vào sản xuất là khâu đột phá trong công tác Hội, nhất là các vùng còn nhiều khó khăn để giúp nông dân thoát nghèo. Đồng thời, tích cực xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở nông thôn; hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng 3 phong trào thi đua của Hội; tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ IV, giai đoạn 2007-2011; Cuộc thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ III. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế theo đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước.

- Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia đề xuất việc xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân. Chú trọng tham gia phản biện và giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Hội, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam với các bộ, ngành đã ký kết; tham gia giám sát các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn (như vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chương trình mục tiêu quốc gia, vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng…) nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị với Đảng, Nhà nước những hạn chế, bất cập trong xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là trong vấn đề bảo vệ đất nông nghiệp, đất trồng lúa, tiêu thụ nông sản, quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và kiên quyết hơn trong vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước cả trên biển và trên đất liền.

- Chủ động tham mưu để Ban Bí thư Trung ương Đảng tổng kết Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và tham mưu để Thủ tướng Chính phủ tổng kết Quyết định số 17/1998/QĐ-TTg, ngày 24/01/1998 về quy định, trách nhiệm của các Bộ, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động hiệu quả; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 137-KH/HNDTW, ngày 09/3/2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 26/2001/CT-TTg của thủ tướng chính phủ về tạo điều kiện để hội nông dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Tích cực bám sát cơ sở, phát hiện và giúp đỡ nông dân tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; kịp thời nắm bắt tư tưởng, những bức xúc của nông dân phản ánh với Đảng, Nhà nước để có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân gắn với tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Rà soát các chỉ tiêu chậm tiến độ để tìm nguyên nhân, có biện pháp giải quyết dứt điểm, kịp thời nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác Hội và phong trào nông dân năm 2012.

Ban Chấp hành Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội và cán bộ, hội viên phát huy các thành tích đã đạt được, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2012, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước./.  

 

Nơi nhận :                              T/M BAN CHẤP HÀNH

- Ban Bí thư TW Đảng, (báo cáo)                  CHỦ TỊCH

- Ban Dân vận TW Đảng,                                     (đã ký)

- Văn phòng TW Đảng,      

- Văn phòng Chính phủ,                      Nguyễn Quốc Cường

- Uỷ ban TW MTTQVN,

- Các đ/c Uỷ viên BCH TW Hội,

- Các tỉnh, thành Hội,

- Các ban, đơn vị TW Hội,

- Lưu.                        

 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá