Thứ sáu, 29/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Biên soạn cuốn Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam (1930 – 2015)
14:08 - 27/08/2014

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

BÌNH CHỌN NÔNG DÂN VIỆT NAM XUẤT SẮC 2014

-----------------------------

Số 658 - KH/HNDTW

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

BÌNH CHỌN VÀ TRAO TẶNG DANH HIỆU

 “NÔNG DÂN VIỆT NAM XUẤT SẮC NĂM 2014”

I- MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2014).

- Tiếp tục khẳng định và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới;

- Phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những gương nông dân điển hình tiên tiến trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, có những phát minh sáng tạo áp dụng hiệu quả trong sản xuất; tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia;

II- CƠ CẤU ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

Đơn vị chỉ đạo

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- Ban Tuyên giáo Trung ương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Công thương

Đơn vị tổ chức thực hiện chương trình

- Báo Nông thôn Ngày nay

- Đài Truyền hình Việt Nam

- Công ty CP phân bón Bình Điền

- Công ty Hợp tác Phát triển Quốc tế - IDCC

- Báo điện tử Dân Việt

III- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1- Nội dung  hoạt động

- Xây dựng và hoàn thiện Thể lệ & Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình Bình chọn danh hiện Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014;

- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng bình chọn danh hiệu

- Tổ chức Họp khởi động Chương trình Bình chọn Danh hiệu

- Tổ chức gửi, theo dõi và hỗ trợ công tác tự ứng cử, đề cử và tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tặng danh hiệu

- Tổ chức sơ khảo hồ sơ tham gia xét tặng danh hiệu

- Tổ chức thực địa thẩm định hồ sơ cá nhân tham gia xét tặng Danh hiệu

- Tổ chức Bình chọn Chung khảo Danh hiệu

- Tổ chức Họp báo công bố kết qur bình chọn

- Tổ chức lễ tôn vinh và trao Danh hiệu

2- Tiến trình thực hiện hoạt động bình chọn

- Ngày 14/7/2014: Khởi động chương trình bình chọn: thông báo Điều lệ bình chọn và gửi Điều lệ này đến Hội ND/UBND các tỉnh, thành phố, các nhà báo, nhà nhiên cứu; đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài THVN, Báo NTNN, trang điện tử Dân Việt, website của các bộ, ngành, viện nghiên cứu… có liên quan;

- Ngày 30/8/2014: Kết thúc nhận Hồ sơ của cá nhân Nông dân được đề cử/tự ứng cử;

- Từ 01/9 – 10/9 /2014: Tiến hành thẩm định Hồ sơ cá nhân được đề cử/tự ứng cử;

- Từ 20/9 – 24/9/2014: Hội đồng bình chọn làm việc độc lập (tự nghiên cứu, đánh giá Hồ sơ);

- Ngày 25/9/2014: Họp Bình chọn Chung khảo Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”;

- Ngày 7/10/2014: Tổ chức Họp báo công bố kết quả bình chọn và kế hoạch trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014.

- Ngày 11/10/2014: Truyền hình trực tiếp chương trình trên sóng VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam

 

Nơi nhận:

-      Thường trực TW Hội;

-      Các thành viên BTC;

-      Hội Nông dân 63 tỉnh/thành phố;

-      Lưu VT.

 

    T/M BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Lý


Nguồn: TTXVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá