Thứ ba, 26/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
FFF giai đoạn II: Kêu gọi nộp đề xuất dự án nhỏ năm 2021
15:38 - 28/05/2021
Kêu gọi nộp đề xuất dự án nhỏ hỗ trợ các tổ chức sản xuất rừng và trang trại phát triển rừng và trang trại bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam năm 2021.


KÊU GỌI NỘP ĐỀ XUẤT

DỰ ÁN NHỎ HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT RỪNG VÀ TRANG TRẠI PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ TRANG TRẠI BỀN VỮNG VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM NĂM 2021
 
Do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý
 
Với sự tài trợ của Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO)
Ngày thông báo kêu gọi nộp đề xuất: Thứ 6, ngày 28 tháng 5 năm 2021

 

(download mẫu đề xuất)

Giới thiệu

Về Chương trình FFF

Việt Nam là một trong 12 nước được Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại giai đoạn II (FFF II) lựa chọn hỗ trợ. Chương trình FFF II là một Chương trình gồm nhiều nhà tài trợ, nằm ​​trong Phân Ban Kinh tế, Chính sách và Sản phẩm rừng (FOE) thuộc Ban Lâm nghiệp của Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO) nhằm hỗ trợ các tổ chức sản xuất rừng và trang trại (THT, HTX) có cảnh quan chống chịu biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế bền vững dựa vào rừng và trang trại thông qua 04 kết quả: (1) Các cơ chế, chính sách thuận lợi hơn cho các THT, HTX được thúc đẩy thông qua các diễn đàn đa ngành, liên ngành; (2) khả năng kinh doanh, tiếp cận thị trường và tài chính trong các THT, HTX được tăng cường gắn với bình đẳng giới và chuỗi giá trị; (3) cảnh quan giảm thiểu, thích ứng, chống chịu đối với biến đổi khí hậu được cải thiện thông qua việc tham gia trực tiếp của các THT, HTX và lồng ghép với các biện pháp sinh kế tổng hợp; (4) tiếp cận các dịch vụ văn hóa và xã hội được cải thiện và bình đẳng.
Tại Việt Nam, Chương trình FFF được thực hiện bởi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (VNFU) để hỗ trợ các nhóm/ các HTX/ THT sản xuất rừng và trang trại tại tỉnh Yên Bái, Bắc Kạn, Hòa Bình, Sơn La và một số  tỉnh  có thể tham gia  một số các  hoạt động của  dự án  như: Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Lai Châu,  Quảng Ninh , Tuyên Quang?…. Khi Chương trình huy động được thêm nguồn lực.
Để   tìm    hiểu    thêm    thông    tin    về    chương    trình    FFF,    vui        lòng  truy    cập: http://www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/en/

Về dự án nhỏ

Mục đích
Mục đích của dự án nhỏ là để hỗ trợ các hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững dựa vào rừng và trang trại thông qua việc khuyến khích cộng đồng hoạt động theo các THT, HTX, các tổ chức phát triển sản xuất và kinh doanh sản phẩm lâm nghiệp, nông lâm nghiệp kết hợp, các hoạt động nâng cao thu nhập từ cảnh quan rừng, giảm nghèo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án nhỏ có thể được sử dụng để thành lập mới một tổ chức của người sản xuất hoặc kiện toàn các tổ chức hiện có để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực tổ chức cho họ. Các dự án tài trợ nhỏ có thể kéo dài tối đa 12 tháng và phải đảm bảo tạo cơ hội tham gia bình đẳng cho phụ nữ, thanh niên, người dân tộc thiểu số và/hoặc các đối tượng yếu thế khác trong xã hội.

Những hoạt động của dự án nhỏ có thể hỗ trợ bao gồm, nhưng không giới hạn trong các hoạt động sau theo 04 kết quả đầu ra:

(1) Các cơ chế, chính sách thuận lợi hơn cho các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại được thúc đẩy thông qua các diễn đàn đa ngành, liên ngành

·     Tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại có kế hoạch vận động chính sách thể hiện mối quan tâm của các thành viên
·     Các diễn đàn liên ngành, đa ngành được tăng cường với sự tham gia tích cực của đại diện tổ chức, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số
·     Khuyến khích hợp tác giữa các tổ chức và các cơ quan ban ngành liên quan để vận động chính sách hướng tới quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên
·     Quan tâm bình đẳng giới trong tổ chức, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, lãnh đạo của tổ chức là nữ.

 (2) Khả năng kinh doanh, tiếp cận thị trường và tài chính trong các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại được tăng cường gắn với bình đẳng giới và chuỗi giá trị

·     Hình thành mới và/hoặc kiện toàn các tổ hợp tác, hợp tác xã, các tổ chức sản xuất rừng và trang trại
·     Phát triển thị trường và cải thiện hoạt động kinh doanh cho các sản phẩm từ rừng và trang trại, phát triển các chuỗi sản phẩm lâm, nông nghiệp
·     Khuyến khích thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh dựa vào rừng và trang trại bền vững, tăng quyền năng cho phụ nữ trong lãnh đạo và sản xuất kinh doanh
·     Nâng cao cơ hội tiếp cận với các thông tin thị trường, các nguồn tín dụng, nghiên cứu và tiếp cận thị trường, tăng cường hợp tác kinh doanh theo chuỗi và kết nối với các chương trình và hoạt động liên quan đến chứng chỉ rừng , trồng rừng và quản lý rừng bền vững, trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng gỗ lớn, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gỗ có chứng chỉ, nông, lâm sản  canh tác bền vững dựa vào hệ sinh thái, canh tác hữu cơ,  thân thiện môi trường, đa dạng simh học,  thích ứng với biến đổi khí hậu, ...
·     Cải thiện, hỗ trợ quy trình sơ chế, chế biến, chứng nhận, đóng gói, marketing, kiểm soát chất lượng để tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho các sản phẩm
·     Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ chế và bộ máy quản lý của các tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ chức của những người sản xuất rừng và trang trại. Phát triển dịch vụ ươm mầm kinh doanh trong tổ chức để cung cấp dịch vụ cho các thành viên, hỗ trợ phát triển các THT, HTX gắn với các  sản phẩm  theo chuỗi
(3) Cảnh quan giảm thiểu, thích ứng, chống chịu đối với biến đổi khí hậu được cải thiện thông qua việc tham gia trực tiếp của tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại và lồng ghép với các biện pháp sinh kế tổng hợp
·     Có sáng kiến về quản lý tổ chức, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp hoặc tham gia trực tiếp liên quan đến tăng khả năng giảm thiểu và thích ứng với BĐKH và phụ hồi cảnh quan
·     Có sáng kiến hướng tới tăng cường quan hệ đối tác với các chương trình phục hồi cảnh quan hoặc khí hậu toàn cầu và quốc gia
·     Có sáng kiến lồng ghép vấn đề BĐKH vào hoạt động của tổ chức.

 (4) Tiếp cận các dịch vụ văn hóa và xã hội được cải thiện và bình đẳng

·     Có sáng kiến cung cấp các dịch vụ xã hội và văn hóa cho các thành viên (hướng tới những thành viên yếu thế nhất)
·     Có ý tưởng kết nối với tiến trình thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ và các chương trình phát triển khác của chính phủ bao gồm các quyền văn hóa và xã hội
·     Các hoạt động can thiệp theo kết quả này nên chủ yếu nhắm mục tiêu, nhưng không chỉ dành riêng cho: (i) người cận nghèo và người nghèo và (ii) phụ nữ, (iii) thanh niên và (iv) người dân tộc thiểu số,.

Đối tượng tham gia

Đề xuất có thể được gửi từ các đơn vị, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau:
1.     Đơn vị nộp đề xuất có thể là một tổ chức đã được thành lập hoặc mong muốn thành lập một tổ chức mới của những người sản xuất lâm nghiệp hoặc nông lâm kết hợp. Các loại hình tổ chức có thể là tổ chức của những người dân tộc thiểu số và của cộng đồng địa phương; các hiệp hội trồng rừng và nông lâm kết hợp; hiệp hội các chủ rừng; các tổ hợp tác, HTX quản lý rừng cộng đồng hay tổ hợp tác, HTX đã thành lập chính thức; các liên minh hợp tác xã và Hội Nông dân ở địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) mà các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại trực thuộc.
2.     Đơn vị nộp đề xuất có phạm vị hoạt động taị huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái, huyện Ba Bể, Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn, huyện Vân Hồ, Mộc Châu tỉnh Sơn La, huyện Tân Lạc, Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình, huyện Phú Lương, và một số địa bàn tiềm năng khác, ngoài các huyện, tỉnh đang tham gia chương trình FFF nhưng có những đề xuất phù hợp với mục đích và kết quả đầu ra của Chương trình FFF II.
3.     Đơn vị nộp đề xuất cần phải đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền và có tài khoản ngân hàng đứng tên của tổ chức. Trong trường hợp một tổ chức có đề xuất tốt nhưng tại thời điểm nộp bản đề xuất tóm tắt, tổ chức vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đăng ký với chính quyền và chuẩn bị mở tài khoản ngân hàng, Ban quản lý Chương trình FFF vẫn chấp nhận thông qua có điều kiện bản đề xuất tóm tắt đó. Nhưng tại thời điểm nộp bản đề xuất dự án chi tiết, tổ chức phải hoàn thiện xong toàn bộ quy trình đăng ký và có tài khoản ngân hàng đứng tên tổ chức.
4.     Đơn vị nộp đề xuất có thể là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam và phải chứng minh được khả năng huy động và hỗ trợ hoạt động cho những người sản xuất lâm nghiệp hoặc nông lâm kết hợp.
5.     Các hoạt động được đề xuất là những hoạt động sản xuất rừng và trang trại bền vững.

Ngân sách

Mỗi đơn vị chỉ được nộp tối đa 01 đề xuất và tổng ngân sách xin tài trợ của 01 đề xuất khoảng 10.000 USD (tương đương với 230.000.000 VND – hai trăm ba mươi triệu đồng)
Khoản tài trợ này sẽ không được phép sử dụng để mua các trang thiết bị sản xuất, máy móc, phương tiện đi lại. Chỉ một số trường hợp ngoại lệ chứng minh được sự cần thiết cần mua các  cây giống, phân bón, hoặc các vật tư đầu vào để hoàn thiện sản phẩm( mẫu mã, bao bì…) cần hỗ trợ ban đầu hoặc đổi mới công nghệ mới được xem xét.
Thời gian thực hiện dự án: từ 6 đến 12 tháng

Tiêu chí lựa chọn

1.     Dự án được đề xuất có khả năng tạo ra các tác động về xã hội, kinh tế và môi trường nhằm khuyến khích việc sản xuất và kinh doanh bền vững các hàng hóa và dịch vụ từ rừng và nông lâm nghiệp trên cảnh quan rừng.
2.     Các hoạt động được đề xuất phù hợp với các chính sách hiện tại hoặc cung cấp các thông tin quan trọng để vận động thay đổi hoặc xây dựng các quy định, chính sách mới
3.     Đơn vị đề xuất chứng minh được năng lực của mình thông qua việc cung cấp thông tin các dự án do đơn vị đã và đang được thực hiện.
4.     Khuyến khích các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) có tiềm năng và đang có hoạt động sản xuất kinh doanh gửi đề xuất.
5.     Đơn vị đề xuất có đối ứng (đóng góp bằng tiền mặt hoặc nhân lực hoăc hiện vật như nguyên vật liệu sản xuất) để thực hiện các hoạt động của dự án.
6.     Các hoạt động của dự án có kết nối hoặc mong muốn kết nối với mạng lưới các tổ chức của người sản xuất khác như Hội Nông dân và các cơ quan ban ngành liên quan khác như các cơ quan chính quyền, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng, nhóm khách hàng, doanh nghiệp, người trung gian và thể hiện được dự án sẽ giúp tăng cường việc hợp tác và kết nối này như thế nào.
7.     Đề xuất dự án thể hiện rõ tính bền vững về môi trường, kinh tế, văn hóa, xã hội của các hoạt động dự kiến thực hiện.
8.     Đề xuất dự án chứng minh được là dự án phù hợp với mục tiêu của Chương trình FFF là “Các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại (THT, HTX) trong đó có phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số trở thành các tác nhân thay đổi chủ yếu đối với cảnh quan chống chịu biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương”.

Quy trình lựa chọn đề xuất dự án

Các đơn vị/ tổ chức quan tâm sẽ nộp bản tóm tắt đề xuất dự án theo mẫu ở Phụ lục 1 bằng Tiếng Việt. Sau khi được lựa chọn thông qua đề xuất tóm tắt, các đơn vị sẽ được mời tham gia một khóa tập huấn viết đề xuất dự án chi tiết. Sau khóa tập huấn này, các đơn vị sẽ hoàn thiện đề xuất và nộp lại bản đề xuất dự án chi tiết cho Ban quản lý Chương trình FFF. Một nhóm công tác sẽ được thành lập để đánh giá chất lượng các bản đề xuất dự án cũng như kiểm tra tính hợp lệ của đơn vị nộp đề xuất. Khoản tài trợ sau đó sẽ được cấp cho những đơn vị hợp lệ và có đề xuất dự án tốt được lựa chọn.
Bản tóm tắt đề xuất dự án xin gửi bằng email hoặc đường bưu điện tới địa chỉ: Ông Phạm Tài Thắng, Thúc đẩy viên Chương trình FFF II, Email: phamtaithang@gmail.com; ĐT: 0974353839; địa chỉ: Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, số 9 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Ngoài bì thư/email, xin ghi rõ chủ đề: “Nộp đề xuất tóm tắt dự án nhỏ của FFF II năm 2021”
Hạn gửi email /hoặc bì thư đề xuất dự án ngày cuối cùng Ban Quản lý Chương trình FFF cần nhận được là 17giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2021.
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá