Thứ sáu, 01/07/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Gắn phát triển kinh tế tập thể với xây dựng nông thôn mới
08:53 - 06/06/2019
Xác định rõ tầm quan trọng của kinh tế tập thể, những năm qua huyện Quế Võ (Bắc Ninh) luôn quan tâm và có chính sách hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) duy trì hoạt động, từng bước phát triển ổn định và bền vững.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, UBND huyện Quế Võ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, triển khai Đề án tích tụ ruộng đất, xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, khu chăn nuôi tập trung; quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, phát triển nghề và làng nghề; các chính sách hỗ trợ thủy lợi phí… Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thành lập HTX từ 5 ngày làm việc xuống không quá 3 ngày làm việc.

Những năm qua huyện Quế Võ (Bắc Ninh) luôn quan tâm và có chính sách hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) duy trì hoạt động

Đến nay, huyện Quế Võ có 49 HTX, 97 Tổ hợp tác, trong đó 47 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp, thủy sản, 2 HTX thương mại dịch vụ. 100% các HTX thực hiện chuyển đổi tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Trong quá trình hoạt động, các HTX luôn chủ động, tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT vào SX như công nghệ xử lý bảo quản sau thu hoạch, quy hoạch, phân vùng bố trí sản xuất, thành lập các vùng chuyên canh… góp phần tích cực vào phát triển kinh tế hộ nông dân và xây dựng NTM.

Tuy nhiên, phần lớn đội ngũ lãnh đạo quản lý tuổi cao, năng lực trình độ quản lý và kiến thức về SX, kinh doanh hạn chế, chưa thực sự năng động trong cơ chế thị trường, chưa xây dựng được phương án SX, kinh doanh phù hợp, do đó hoạt động của khu vực này chưa linh hoạt, hiệu quả chưa cao. Đa số HTX có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, chưa xây dựng được chiến lược SX, kinh doanh phù hợp, thiếu vốn hoạt động.

Về định hướng, Quế Võ tiếp tục xác định phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, nòng cốt là HTX. Đổi mới HTX cả về tổ chức, quản lý và hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, tạo mọi điều kiện để Tổ hợp tác, HTX tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng phát triển các HTX nông nghiệp, xây dựng HTX ở nơi có các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Phấn đấu có thêm 11 HTX được thành lập mới trong năm 2019, đưa kinh tế tập thể thực sự là một trong các thành phần kinh tế quan trọng.

Tập trung chỉ đạo, khuyến khích tích tụ ruộng đất, tạo vùng SX hàng hóa tập trung với quy mô lớn để phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ SX đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó HTX là cầu nối giữa doanh nghiệp với người nông dân và xây dựng các mô hình điểm áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về giống cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao để người dân học tập, nhân rộng.

Huyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tham gia vào các chương trình, dự án SX, kinh doanh và đầu tư bằng nhiều hình thức như xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ SX, bảo vệ môi trường SX nông, lâm, thủy sản... Thực hiện lồng ghép, kết hợp các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhằm thu hút các nguồn lực phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết.

Thời gian tới, huyện Quế Võ sẽ ban hành cách chính sách khuyến khích hỗ trợ các đoàn thể chính trị xã hội, hội nghề nghiệp tham gia thúc đẩy thành lập HTX, tổ hợp tác. Huy động mọi nguồn lực xã hội và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Huy động và cân đối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

DUY CẢNH
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá