Thứ năm, 18/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2013-2018
07:58 - 01/10/2013

 NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2013-2018

 

- Thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

- Thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TW ngày 04 tháng 02 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI được tiến hành từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 2013, tại thủ đô Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác hội, phong trào nông dân nhiệm kỳ 2008 - 2013; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2018; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V và toàn văn Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, căn cứ vào kết quả thảo luận, phát biểu của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và biểu quyết của Đại hội để chỉnh lý, chính thức ban hành, hướng dẫn thực hiện.

2. Phê chuẩn kết quả Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, do Đại hội bầu,  gồm 122 ủy viên.

Giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, bầu bổ sung 03 ủy viên Ban Chấp hành còn khuyết vào thời điểm thích hợp để có đủ số lượng ủy viên theo Đề án được Đại hội biểu quyết.

3. Giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động toàn khóa, từng năm; tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã được biểu quyết và thông qua tại Đại hội.

4. Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Hội VI Hội Nông dân Việt Nam, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phong trào nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2013

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN  THỨ VI  HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá