Thứ năm, 18/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn tuyên truyền ĐHĐB toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI
07:24 - 25/04/2013

            BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                     BAN TUYÊN GIÁO

                                  *

                    Số 79 -HD/BTGTW

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 Hà Nội, ngày  23 tháng 4 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc

Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

(Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

 

Thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 04/02/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI sẽ được tổ chức trọng thể vào cuối tháng 6 năm 2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước và cũng là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò của giai cấp nông dân, của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội về lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của giai cấp nông dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế; về vị trí, vai trò, quá trình xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

- Đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với giai cấp nông dân và hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân về những đóng góp của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào nông dân và công tác Hội trong nhiệm kỳ tới. Cổ vũ, động viên các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống tốt đẹp, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền cần được triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành, trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm kịp thời, sâu, rộng, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước.

- Nội dung và hình thức tuyên truyền cần phong phú, toàn diện, phù hợp và  hiệu quả; chú trọng hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa; kết hợp tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI gắn với phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trong quý II/2013.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy (khóa X) về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Quyết định số 673-QĐ/TTg, ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”; Chỉ thị 11-CT/TW ngày 04-2-2012 của Ban Bí thư “về lãnh đạo đại hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2013-2018...

2. Tuyên truyền về sự trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam qua 05 kỳ Đại hội. Tuyên truyền về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lịch sử truyền thống của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; nhấn mạnh những đóng góp của giai cấp nông dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và hoạt động Hội Nông dân Việt Nam.

3. Tuyên truyền về vai trò của Hội Nông dân trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của nông dân và các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn.

4. Giới thiệu, biểu dương những mô hình mới, điển hình tiên tiến trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường nông thôn; biểu dương các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; gương người tốt, việc tốt có sức lôi cuốn cán bộ, hội viên nông dân noi theo đặc biệt trong các phong trào thi đua yêu nước và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5. Tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội vào cuối tháng 6/2013; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ đề, diễn biến, kết quả của Đại hội; những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2008 - 2013; phương hướng hoạt động của Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018 và những ý kiến đóng góp xây dựng phương hướng hoạt động Hội.

6. Phản ảnh hoạt động của các cấp hội trong cả nước chào mừng Đại hội; sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cấp và tình cảm của cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước hướng về Đại hội.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Chỉ đạo và hướng dẫn các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các ban ngành của địa phương, đơn vị mình tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

- Thường xuyên phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp để cập nhật thông tin, tài liệu, nắm tình hình tư tưởng, định hướng tuyên truyền; đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về Đại hội.

2. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI trong các cấp Hội trước, trong và sau Đại hội.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền về Đại hội; Báo cáo chuyên đề về Đại hội tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2013 (tại cả 2 khu vực phía Bắc và phía Nam).

- Tổ chức họp báo về Đại hội; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo về Đại hội tại hội nghị giao ban các tổng biên tập báo, đài ( tổ chức vào đầu tháng 6/2013).

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, các ngành, các địa phương tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội.

- Chỉ đạo đăng tải thông tin về Đại hội trên các báo chí của Hội: Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Website Hội Nông dân, thông tin công tác Hội…

3. Các báo, đài Trung ương và địa phương

- Dành thời lượng thỏa đáng để tuyên truyền về Đại hội; thời gian trong  tháng 5, 6, 7 năm 2013; cao điểm tuyên truyền là dịp diễn ra Đại hội.

- Mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, hội thảo, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin, bài về phong trào nông dân thi đua yêu nước và hoạt động của các cấp Hội nông dân; về các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội.

- Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình tuyên truyền, cổ động về Đại hội; xây dựng phóng sự vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

-  Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và phát thanh trực tiếp phiên Khai mạc và Bế mạc Đại hội; đưa tin, bài, hình ảnh đậm nét về Đại hội vào các buổi thời sự trong thời gian diễn ra Đại hội. Các Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương tiếp sóng Đài Trung ương và sản xuất các chương trình tuyên truyền, cổ vũ Đại hội.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI !

2. Các cấp Hội Nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI !

3. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI !

4. Giai cấp Nông dân Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” !

5. Cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

6. Quyết tâm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng là trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mớí!

7. Cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam đoàn kết, sáng tạo góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế !

8. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

9.  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10.  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

                           (Gửi kèm Đề cương tuyên truyền).

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Lãnh đạo Ban;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ban Dân vận Trung ương;

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

- Bộ Thông tin và truyền thông;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy;

đảng ủy trực thộc TW;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể

chính trị - xã hội;

- Các báo, đài TW;

- Các vụ, đơn vị trong Ban ;

- Lưu HC, Vụ Tuyên truyền.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

Lâm Phương Thanh

 

 

 

 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá