Thứ bảy, 23/10/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn số 754 về Đại hội điểm các cấp
10:16 - 19/04/2012

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                              *                    Hà Nội, ngày 12 tháng 10  năm 2011

             Số 754 HD/HNDTW

 

HƯỚNG DẪN

Đại hội điểm các cấp

-------------

 

          Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, Kế hoạch số 499 - KH/HNDTW ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương Hội hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm, như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

- Thông qua việc chỉ đạo Đại hội điểm nhằm giúp cho các cấp Hội rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội; việc triển khai chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình tổ chức Đại hội và quá trình điều hành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp đảm bảo chất lượng, đúng nguyên tắc và quy trình. Trên cơ sở đó chỉ đạo triển khai Đại hội ra diện rộng được thành công.

- Đơn vị được chọn làm điểm phải mang tính đại diện cho từng vùng, khu vực, trong toàn tỉnh và toàn huyện.

- Từ kết quả chỉ đạo Đại hội điểm, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp sẽ tổng hợp rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.

 

II. CHỌN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

 

1. Trung ương:

- Ban Thường vụ Trung ương Hội: Xây dựng kế hoạch, lựa chọn 4 tỉnh, thành phố tiến hành chỉ đạo Đại hội điểm theo 4 khu vực:

- Miền núi phía Bắc

- Đồng bằng Sông Hồng và Bắc miền Trung

- Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

- Miền Nam

2. Tỉnh, thành: Chọn 01 huyện làm điểm Đại hội. Đối với những tỉnh có số lượng đơn vị cấp huyện nhiều, địa bàn rộng, đi lại khó khăn có thể chọn 02 đơn vị làm điểm Đại hội.

 

3. Huyện, quận, thị, thành phố trực thuộc tỉnh: Chọn 1 xã làm điểm Đại hội của đơn vị theo kế hoạch hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh, thành phố.

 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Đại hội điểm cấp xã dự kiến tổ chức vào đầu quí I/2012.

- Đại hội điểm cấp huyện dự kiến tổ chức vào đầu quí III/2012

- Đại hội điểm cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào quí I/2013.

Căn cứ Kế hoạch đại hội của từng đơn vị, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố lựa chọn, bố trí thời gian đại hội điểm của từng cấp Hội cho phù hợp.

 

IV.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Bước 1

- Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo hoặc Tổ chỉ đạo Đại hội điểm.

- Đăng ký làm việc với cấp ủy báo cáo về kế hoạch chọn địa phương Đại hội điểm.

2. Bước 2

Ban chỉ đạo hoặc Tổ chỉ đạo đại hội điểm hướng dẫn và cùng cấp Hội được chọn làm điểm chuẩn bị nội dung; quy trình nhân sự; công tác tuyên truyền và điều kiện cơ sở vật chất tổ chức Đại hội.

3. Bước 3

 Đơn vị được chọn làm điểm báo cáo Ban chỉ đạo(Tổ chỉ đạo) đại hội điểm; cấp ủy Đảng cùng cấp và Hội cấp trên trực tiếp để duyệt nội dung, nhân sự và kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội.

4. Bước 4:  Tổ chức Đại hội điểm.

5. Bước 5: Rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm và triển khai ra diện rộng.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thành lập Ban chỉ đạo hoặc Tổ chỉ đạo Đại hội điểm các cấp từ 5-7 đồng chí, gồm Thường trực, Tổ chức - Kiểm tra, Văn phòng, Tuyên huấn và một vài đơn vị liên quan.

2. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm Đại hội của từng cấp; Báo cáo cấp ủy và làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân đơn vị được chọn đại hội điểm.

3. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo (Tổ chỉ đạo) đại hội điểm. Ban Tổ chức là đơn vị chủ trì và phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo (Tổ chỉ đạo) và Ban Thường vụ Hội Nông dân đơn vị được chọn làm điểm chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội.

4. Tùy tình hình thực tế tại địa phương, Hội Nông dân các cấp có kế hoạch làm việc với Cấp ủy các cấp để thống nhất chọn đơn vị làm điểm và có báo cáo cụ thể về Hội cấp trên trực tiếp.

5. Các cấp Hội tổ chức họp rút kinh nghiệm, có thông báo kết quả đại hội điểm cụ thể của từng cấp và tiếp tục chỉ đạo Đại hội của đơn vị mình.

 

Căn cứ Hướng dẫn, đề nghị Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức và chỉ đạo đại hội điểm của địa phương, đơn vị mình đảm bảo đúng thời gian, quy định của Trung ương./.

 

Nơi nhận:                                                    T/L BAN THƯỜNG VỤ

- Các Đ/c UVBTV TW Hội                                TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

- HND các tỉnh, TP

- Lưu VT, BTC                                                            (đã ký)

                                                                     Lương Quốc Đoàn

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá