Thứ sáu, 28/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Quy hoạch đã lâu nhưng chưa triển khai thì có hủy bỏ quy hoạch không?

Xin hỏi những nơi có quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người dân có được xây dựng, sửa chữa nhà ở không? Nếu sau 03 năm dự án vẫn chưa triển khai thì có điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch không?

Gửi bởi: NGUYỄN ĐỨC CẢNH
Trả lời: Trả lời (mang tính chất tham khảo):
Quy hoạch xây dựng là cơ sở để thực hiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng. Do đó, những khu vực đã có quy hoạch xây dựng và phù hợp với điều kiện để được cấp phép xây dựng tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng thì có đủ điều kiện để xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12, thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương từ 20 đến 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm; Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã từ 20 đến 25 năm; Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thị trấn từ 10 đến 15 năm; Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung đô thị mới từ 20 đến 25 năm; Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch phân khu được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển đô thị; Thời hạn quy hoạch đối với các quy hoạch chi tiết được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch phân khu và theo yêu cầu quản lý, nhu cầu đầu tư.
Việc rà soát điều chỉnh quy hoạch được quy định tại Điều 46, Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 như sau:
“1. Quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.
Thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 5 năm, quy hoạch chi tiết là 3 năm, kể từ ngày quy hoạch đô thị được phê duyệt..”
Như vậy, thời gian định kỳ rà soát điều chỉnh quy hoạch phụ thuộc vào từng loại quy hoạch cụ thể. Điều kiện để điều chỉnh quy hoạch được quy định tại điều Điều 47,Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 như sau:
“Quy hoạch đô thị chỉ được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:
1. Có sự điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị cấp trên và địa giới hành chính làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô của đô thị hoặc khu vực lập quy hoạch;
2. Hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị;
3. Quy hoạch đô thị không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch đô thị và ý kiến cộng đồng;
4. Có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn;
5. Phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng.”

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *