Thứ sáu, 04/12/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Quy định việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở xã tôi rất ít khi tiếp dân. Xin cho biết pháp luật quy định về trách nhiệm tiếp dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã như thế nào?

Gửi bởi: Vũ Thị Thanh
Trả lời: Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời:
          Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định về việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn như sau:
          1. Việc tiếp công dân của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được thực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).
          2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
          a) Ban hành nội quy tiếp công dân;
          b) Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;
          c) Phân công người tiếp công dân;
          d) Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp:
          - Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;
          - Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
          đ) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân;
          e) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
          Vậy, xin trả lời để bà được rõ.
                                                                                                Vân Anh, Cán bộ tư vấn

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *