Thứ ba, 22/06/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tôi vào làm việc ở công ty may từ tháng 8/2014 có tham gia đầy đủ các khoản bảo hiểm, hiện tại tôi đang ký hợp đồng xác định thời hạn với công ty đến 15/1/2018, vừa rồi trưởng phòng có thông báo cho tôi về việc công ty đang giảm biên chế các phòng ban và tôi sẽ phải điều chuyển công việc sang bộ phận khác không theo hợp đồng đã ký, nếu không chuyển thì đồng nghĩa với việc nghỉ việc. Vậy tôi xin hỏi công ty làm vậy có đúng không và tôi được những quyền lợi gì khi không chuyển bộ phận và nghỉ việc?

Gửi bởi: Trần Thị Mận (Hưng Yên)
Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời:
Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động tại Điều 31 như sau:
Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.
          2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.
          3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
          Theo đó, chỉ trong một số trường hợp cụ thể người sử dụng lao động mới được điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động và việc này chỉ thực hiện tạm thời trong tối đa 60 ngày làm việc. Bạn cần đối chiếu lại lý do công ty điều chuyển bạn để xem xét có thuộc trường hợp này hay không.
          Ngoài ra, nếu công ty lấy lý do thay đổi cơ cấu lao động để đặt vấn đề cho bạn nghỉ việc, thì việc chuyển bạn sang phòng ban khác làm việc chỉ mang tính chất ưu tiên sắp xếp bạn làm công việc khác thay vì cho bạn nghỉ việc. Khi đó, công ty cần đảm bảo những nghĩa vụ theo điều 44 Bộ luật lao động 2012 như sau:
Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
Theo đó, trường hợp này cần xác định lại việc cắt giảm một số phòng ban, thay đổi cơ cấu tổ chức là nguyên nhân thực tế mà phía công ty dựa vào đó để  cho bạn nghỉ việc. Lúc này, công ty cần xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động, trường hợp không thể giải quyết việc làm và phải cho bạn nghỉ việc thì phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho bạn theo đúng quy định. 
Đồng thời, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại điều 47 Bộ luật lao động năm 2012: 
Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
          2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
          3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
          4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.
          Vậy, xin trả lời để bạn được biết.
 
                                                                             Vân Anh, TVVPL
 

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *