Thứ bảy, 16/10/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hỏi về tiêu chuẩn chủ tịch MTTQ xã

Chào Ban biên tập. tôi là chủ tịch UBNTTQ xã đến tháng 3 /2018 tôi được nghỉ chế độ theo quy định. Hiện nay để bầu người bổ sung thay thế tôi đã dự kiến tham mưu cho BTV 02 nguồn ứng cử, một nguồn sinh năm 1964 tốt nghiệp 10/10, đại học nông nghiệp, trình độ lý luận chính trị sơ cấp một nguồn sinh năm 1976 tốt nghiệp 12/12, trung cấp kinh tế, trung cấp quân sự và trung cấp lý luận chính trị, hiện nay có ý kiến cho rằng nguồn sinh năm 1964 không đủ tiêu chuẩn về bằng cấp. vậy tôi xin hỏi chủ tịch UBMTTQ xã có cần bằng trung cấp lý luận chính trị không. và quy định trong các văn bản nào. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Gửi bởi: Bùi Quang Tuấn
Trả lời:           Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời:
          Theo Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024) quy định như sau:
          * Tiêu chuẩn chung của Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp
        - Trung thành với Tổ quốc, tán thành mục tiêu tương đồng là xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
          - Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức MTTQ Việt Nam. Có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tập hợp, đoàn kết nhân dân và tự nguyện tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp.
         - Chấp hành Hiến pháp, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam.
          - Có tín nhiệm trong một tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoặc một tầng lớp nhân dân đang hoạt động, công tác, cư trú...
          - Đủ sức khoẻ, có kiến thức và khả năng đóng góp ý kiến với cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận các cấp trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của MTTQ Việt Nam.
           * Về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Thường trực nhiệm kỳ mới
          - Tiêu chuẩn của cán bộ tham gia Ban Thường trực nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương “về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX), Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI)” và Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị quy định về “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.
           - Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng thực hiện theo Chỉ thị số
17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư: phân công đồng chí trong
Ban Thường vụ cấp ủy làm Bí thư Đảng đoàn và giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp đối với cấp tỉnh; phân công giới thiệu đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp đối với cấp huyện, cấp xã.
           * Về độ tuổi tham gia Ban Thường trực nhiệm kỳ mới:
            + Đối với các chức danh mới tham gia lần đầu phải đủ tuổi công tác ít nhất cả nhiệm kỳ.
            + Đối với các chức danh tái ứng cử phải còn thời gian công tác ít nhất một nửa nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên.
            + Đối với các chức danh không đủ tuổi tái ứng cử thì thống nhất thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ; Hướng dẫn số 35- HD/BTCTW, ngày 24/4/2015 và Hướng dẫn số 36- HD/BTCTW, ngày 30/7/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội.
              * Cơ cấu thành phần Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp
             - Cơ cấu thành phần Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện theo quy định tại điều 22, điều 24 Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII và căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế của từng địa phương; coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực. Mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình; đảm bảo số uỷ viên là người ngoài Đảng (ở Trung ương đạt từ 45%- 50%, ở các cấp địa phương đạt từ 25% - 30%) để MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
            - Các địa phương có nhiều thành phần dân tộc và tôn giáo trong các tầng lớp nhân dân thì Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp đó cần cơ cấu theo hướng có tỷ lệ hợp lý đại diện của các dân tộc và các tôn giáo tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.
            - Thực hiện theo Chỉ thị số 17- CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy đảng phân công, giới thiệu đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.
             * Số lượng Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp
            - Đối với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã:
            + Số lượng Ủy viên Ủy ban từ 30 đến 55 người.
            + Số lượng Ban Thường trực ít nhất là 03 người, gồm chức danh Chủ tịch, từ 01-02 Phó Chủ tịch và Uỷ viên Thường trực.
            + Căn cứ vào điều kiện cụ thể của một số xã, phường thì số lượng Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã có thể ít hơn hoặc nhiều hơn quy định do Ban Thường trực MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp và cấp ủy cùng cấp thống nhất quyết định song phải đảm bảo cơ cấu, thành phần Uỷ ban theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.
           
             Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên và căn cứ vào quy định của cấp ủy địa phương, của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam cấp huyện, ông mới có thể xác định được nguồn nhân sự sinh năm 1964 có đủ tiêu chuẩn ứng cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ xã hay không.
                                                                                       
                                                                                                                   Vân Anh, TVVPL

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *