Thứ sáu, 28/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
bầu kiện toàn Chủ tịch HND xã

tôi muốn hỏi: Kỳ đại hội Đảng xã đ/c Chủ tịch HND xã đã chuyển sang Phó Chủ tịch UBND hiện đang khuyết chức danh chủ tịch. Đồng chí Phó Chủ tịch HND mới kiện toàn được hơn 1 năm có trình độ trung cấp nông nghiệp. tuy nhiên, Đảng ủy xã muốn cơ cấu đ/c cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã có trình độ đại học lên thay Chủ tịch HND còn BCH đương nhiệm muốn đ/c Phó lên làm Chủ tịch vậy các bước thủ tục tiến hành như thế nào đúng với hệ thống Hội, đ/c cán bộ văn phòng chưa là BCH nên phải bầu vào BCH và bầu vào Ban Thường vụ, nhưng nếu bầu không vào BTV thì hội nghị còn tiếp tục được tiến hành kiện toàn chủ tịch không?, đồng chí phó có được tham gia vào bầu chức danh chủ tịch không? nếu theo Đảng ủy chỉ cho bầu tròn, không có số dư.

Gửi bởi: Bế Văn Hải
Trả lời: Nội dung ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
 
Theo như ông trình bày thì hiện nay Hội Nông dân xã đang khuyết chức danh Chủ tịch HND xã. Theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân VN và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội, trong nhiệm kỳ nếu số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch khuyết thì hội nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung, đối với cấp huyện và cấp cơ sở được bầu bổ sung đủ số lượng Ủy viên Ban Chấp hành theo cơ cấu do Đại hội đã quyết định.
Việc bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên BTV, chức danh Chủ tịch HND xã trước tiên cần phải làm theo nguyên tắc bầu bổ sung đã được quy định tại điểm 6.2.2 Hướng dẫn số 1030-HD/HNDTW ngày 01/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ HNDVN như sau: “Trước khi bầu bổ sung ủy viên BCH, ủy viên BTV, Chủ tịch, Phó chủ tịch ở mỗi cấp, Ban Thường vụ cấp đề nghị phải có văn bản báo cáo cụ thể và phải được sự thống nhất, đồng ý của cấp ủy cùng cấp theo quy định phân cấp quản lý cán bộ và Ban thường vụ Hội cấp trên trực tiếp bằng văn bản. Văn bản đề nghị kiện toàn, bổ sung cần ghi rõ lý do bổ sung”. Như vậy, theo quy định, Ban Thường vụ HND xã cần phải có văn bản báo cáo cụ thể và phải được sự thống nhất, đồng ý về mặt chủ trương của Đảng ủy xã và Ban Thường vụ HND huyện thì mới được tiến hành bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên BTV, bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch HND xã theo quy trình như sau:
Bước 1. Cấp uỷ, Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở, các ngành, đoàn thể, Hội cấp dưới giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành.
- Đối với cơ cấu ngành, đoàn thể: Ban Thường vụ Hội Nông dân xã có sự trao đổi, thống nhất giới thiệu nhân sự.
- Đối với chi Hội, tổ Hội: Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở xây dựng công văn gửi cấp uỷ và BCH chi Hội giới thiệu nhân sự ( Phải có văn bản hiệp y của cấp uỷ).
- Đối với cơ cấu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cơ sở: Tổ chức Hội nghị BCH lấy ý kiến giới thiệu.
Bước 2. Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành
Căn cứ nhân sự giới thiệu của các ngành, đoàn thể, Chi, tổ Hội và Ban chấp hành cơ sở, Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở triệu tập hội nghị Ban chấp hành thảo luận, bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ( Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm lập thành biên bản).
Bước 3. Báo cáo cấp uỷ cùng cấp và Hội cấp trên trực tiếp
Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở làm tờ trình kèm theo danh sách trích ngang nhân sự bầu bổ sung báo cáo xin ý kiến phê duyệt của cấp ủy và Hội cấp trên.
Bước 4: Sau khi được cấp ủy cùng cấp và HND cấp trên trực tiếp phê duyệt, tổ chức Hội nghị Ban chấp hành HND xã bầu bổ sung Ban Chấp hành, bầu bổ sung Ban Thường vụ, bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã.
Bước 5: Chuẩn y kết quả bầu cử (Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 996-QĐ/HNDTW ngày 24/12/2011 của Ban Thường vụ TW Hội Nông dân VN)
- Chậm nhất 10 ngày sau hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở phải báo cáo lên Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp các biên bản bầu cử bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt kèm danh sách trích ngang và tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bầu cử của Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở, Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận.
Trường hợp phát hiện có sự vi phạm Điều lệ, nguyên tắc bầu cử, thì Ban Chấp hành cấp trên trực tiếp có quyền không công nhận kết quả bầu cử.
 
Trường hợp nhân sự cụ thể như sau:
* Đối với nhân sự là đ/c cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã: Theo quy định tại khoản 2 điều 9 Điều lệ Hội Nông dân VN “Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch trong số ủy viên Ban Thường vụ”. Do đó, nếu như nhân sự này không trúng cử vào Ban Chấp hành thì đương nhiên sẽ không bầu vào Ban Thường vụ nữa, nếu trúng cử Ban Chấp hành nhưng khi tiến hành bầu Ban Thường vụ mà không trúng cử vào Ban Thường vụ thì đương nhiên sẽ không bầu chức danh Chủ tịch HND xã nữa.
* Đối với nhân sự là đ/c Phó chủ tịch HND xã: việc bầu kiện toàn chức danh chủ tịch Hội Nông dân xã phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc và các bước theo quy trình như đã nêu ở trên.
 
                                                          Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Trung tâm TVPLND
 
 
 

Gửi câu hỏi tư vấn pháp luật

Họ và tên: *
Tiêu đề : *
Nội dung câu hỏi: *
Địa chỉ:
Mã xác nhận: *