image banner
Chương trình phối hợp: Giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020
Lượt xem: 9386

TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
   BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số:  04 /CTPH- HND-BVHTTDL
 
     Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015
 
 
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
Giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020
 
 
Để phát huy kết quả chương trình phối hợp hoạt động giữa hai ngành và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc về phát triển văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2015-2020 với những nội dung cơ bản sau đây:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. Mục đích:
Nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình phối hợp giữa các cấp Hội Nông dân và Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thực hiện đầy đủ các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã, tạo nền tảng vững chắc để phát triển văn hóa nông thôn. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; hoàn thiện cơ bản hệ thống các thiết chế văn hóa nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên nông dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần, sức khỏe cho nhân dân khu vực nông thôn.

II. Yêu cầu:
Nội dung phối hợp hoạt động đảm bảo tính thiết thực, khả thi trên cả bốn lĩnh vực tổ chức tuyên truyền vận động; xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế và tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm:
1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, ý nghĩa và vai trò của văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đối với  nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phổ cập một số kiến thức cơ bản về văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch cho cán bộ, hội viên, nông dân.
3. Tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở, thiết chế văn hóa thể thao nhằm đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trong nông dân, nông thôn.
4. Nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước một số chính sách nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

B. NỘI DUNG PHỐI HỢP
I. Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hoá nông thôn
1. Nhiệm vụ:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phối hợp 3127/ CTPH-HND-BVHTTDL ngày 18/9/2009 và Kế hoạch số 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL ngày 22/12/2011;
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nông dân về: Xây dựng gia đình văn hoá; thôn, xóm, bản, làng văn hoá; Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hoá dân tộc;
- Phổ biến rộng rãi kết quả, kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng đời sống văn hoá nông thôn.

2. Phương thức thực hiện:
- Tiếp tục sưu tầm, biên soạn tài liệu “Hỏi, đáp pháp luật về xây dựng đời sống văn hoá nông thôn”, phát hành đến các cấp Hội Nông dân trong tỉnh;
- Tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm, giao lưu về nội dung xây dựng đời sống văn hoá nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân ở cộng đồng dân cư;
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đăng tin, bài, ảnh tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hoá nông thôn.

II. Tập huấn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hoá, thể dục, thể thao nông thôn
1. Nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức của cán bộ Hội Nông dân các cấp về:
- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hoá nông thôn, xây dựng Nông thôn mới;
- Kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hoá nông thôn.

2. Phương thức thực hiện:
Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hoá nông thôn cho cán bộ Hội các cấp, trong đó ưu tiên tập huấn cho cán bộ Hội cấp cơ sở về kỹ năng xây dựng tổ chức Hội; kỹ năng tuyên truyền vận động xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa; kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao...

III. Chỉ đạo xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”
1. Nhiệm vụ:
Phấn đấu cuối năm 2020, 50% số xã trong cả nước đạt tiêu chí “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Phương thức thực hiện:
- Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của các tỉnh/thành tổ chức thực hiện Dự án xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”.
- Hội Nông dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chỉ đạo Hội Nông dân và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã tăng cường phối hợp chỉ đạo, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa và cán bộ Hội ở cơ sở.

IV. Tổ chức Hội diễn văn nghệ, Đại hội TDTT; Hội thi, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng, miền.
1. Nhiệm vụ:
- Tổ chức Hội diễn văn nghệ từ cơ sở lên tỉnh và tham gia Hội thi “Tiếng hát đồng quê”; Hội thi “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng, miền”.
- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, Giải bóng chuyền nông dân Cúp “Bông lúa vàng”, Giải bóng đá nông dân từ cơ sở đến tỉnh và tham gia các giải do Trung ương tổ chức.

2. Phương thức thực hiện:
Phối hợp ban hành các kế hoạch tổ chức, hội diễn, hội thi, ngày hội, đại hội; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch.

V. Tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch vùng nông thôn
Phối hợp chỉ đạo Hội Nông dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chỉ đạo Hội Nông dân và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng nông thôn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò của việc phát triển du lịch tại địa phương. Khuyến khích các hộ nông dân có điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực tham gia kinh doanh du lịch với loại hình sinh thái nông thôn tại địa phương.

VI. Công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Tiếp tục các nội dung phối hợp trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình theo các nội dung liên quan được Thủ tướng Chính phủ giao tại các Đề án kiện toàn, đào tạo năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; Đề án phát huy giá trị các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình đến năm 2020; Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Đề án giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015-2020.

Hội Nông dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố cần nghiên cứu, lồng ghép phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với các phong trào nông thôn mới, thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc để có sự phối hợp đồng bộ.

C. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
I. Trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam
1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt và hướng dẫn thực hiện tốt Chương trình phối hợp đến các cấp Hội Nông dân, vận động sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, hội viên, nông dân trong lĩnh vực quản lý văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội cũng như tham gia góp ý kiến đối với các cấp chính quyền và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn nông thôn.

3. Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cụ thể hoá các nội dung chương trình phối hợp của các cấp Hội phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động đã nêu trong chương trình phối hợp.

4. Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuyên truyền nội dung chương trình phối hợp; tổ chức các lớp tập huấn về văn hoá, thể thao và du lịch cho đối tượng là cán bộ Hội Nông dân các cấp, cho các hướng dẫn viên chuyên trách thể dục thể thao; xây dựng một số mô hình du lịch sinh thái ở những nơi có lợi thế về các hoạt động du lịch, các đội và hướng dẫn viên du lịch sinh thái trên cơ sở những điểm đã có dự án của ngành du lịch.

5. Giám sát, đôn đốc, kiểm tra các cấp Hội và hội viên nông dân triển khai các bước thực hiện chương trình phối hợp đạt kết quả.

6. Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm; xây dựng, quản lý và thực hiện tốt các điểm sinh hoạt văn hoá văn nghệ tập trung, các điểm tập luyện thể dục thể thao, các khu du lịch sinh thái ở vùng nông thôn, chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phương pháp để nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình điểm.

II. Trách nhiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
1. Chỉ đạo các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cơ quan, đơn vị quản lý văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch các cấp phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt chương trình phối hợp.
2. Chủ trì, phối hợp với các cấp Hội Nông dân tổ chức lấy ý kiến hội viên, nông dân tham gia, góp ý vào việc xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.
3. Cung cấp thông tin, tài liệu, ấn phẩm, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia giúp Hội Nông dân Việt Nam trong các hoạt động truyền thông tới các chi Hội, tổ Hội nông dân; bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ Hội trở thành những báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.
4. Phối hợp với các cơ quan chức năng phân bổ kinh phí hàng năm từ ngân sách Nhà nước và các nguồn khác để hỗ trợ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tốt các cuộc thi và thực hiện các hoạt động về văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.
5. Phối hợp và tạo điều kiện cho các cấp Hội trong công tác giám sát, kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tới các công trình văn hoá, du lịch, các hoạt động thể dục thể thao không lành mạnh, các ấn phẩm văn hoá đồi trụy, các loại hình nghệ thuật xuyên tạc, phản động.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là hai đơn vị đầu mối, làm nhiệm vụ thường trực tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan trong tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.
2. Giao Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp xây dựng nội dung cụ thể hàng năm; các chương trình, dự án thực hiện Chương trình phối hợp.
3. Hàng năm, có các hình thức tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Cuối năm 2020 tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề nảy sinh, hai bên cùng bàn bạc, thống nhất giải quyết./.
 
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
                  BỘ TRƯỞNG

 
 
 
                  (Đã ký)
 
 
  
           Hoàng Tuấn Anh
T/M BAN THƯỜNG VỤ TƯ HỘI NDVN
                     CHỦ TỊCH

 
 
 
                   (Đã ký)
 
 
 
        Nguyễn Quốc Cường
 
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPTW Đảng, VP Chính phủ, VP Quốc hội;
- Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Thường trực TW Hội NDVN;
- Các Thứ trưởng, Cục, Vụ - Bộ VHTTDL;
- Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở VHTTDL 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan, Ban, đơn vị 2 ngành;
- Các cơ quan thông tấn báo chí 2 ngành;
- Lưu: VP, TW Hội NDVN, VP, Bộ VHTT&DL, (250). 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 2249
  • Trong tuần: 34 980
  • Tất cả: 22325051