image banner
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020
Lượt xem: 14689
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         *
        Số  01 - Ctr/HNDTW                 Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020
 
CHƯƠNG TRÌNH
KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020
 
 
- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII;

- Căn cứ Quy định số 797-QĐ/HNDTW ngày 29/7/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam;

- Căn cứ nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; Các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020,

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích
- Đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, phát hiện những ưu điểm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, nông dân để động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời; phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý theo quy định. Phát huy các nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phục vụ có hiệu quả việc tổng kết thực tiễn và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, biện pháp công tác Hội, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội.

- Đảm bảo việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam; Điều lệ Hội khóa VII và các Nghị quyết, chủ trương của Hội.

- Tham gia thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào nông dân năm 2020 và nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Yêu cầu
- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện ở tất cả các cấp Hội theo Điều lệ, Quy chế và các quy định, hướng dẫn hiện hành của Hội.

- Nội dung kiểm tra, giám sát phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của Hội; bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của các cấp Hội năm 2020.

- Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan; khi phát hiện sai phạm phải kiến nghị xử lý kịp thời, đúng quy định.

 

II. NỘI DUNG  KIỂM TRA   

1. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội, Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

2. Việc thực hiện 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII: Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

3. Việc tổng kết thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; việc thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”.

4. Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với Chính phủ và các bộ, ban, ngành; chương trình phối hợp với các sở, ngành địa phương.

5. Việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân, xây dựng nông thôn mới văn minh về văn hóa và con người.

6. Việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp.

7. Việc thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, hỗ trợ đào tạo nghề cho hội viên, nông dân.

8. Việc thực hiện chương trình, dự án, công trình có vốn Nhà nước đầu tư do Hội trực tiếp quản lý.

9. Kiểm tra hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp năm 2020.

10. Việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, việc tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

III. NỘI DUNG GIÁM SÁT  

1. Giám sát việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

2. Giám sát theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội
- Các đồng chí Thường trực Trung ương Hội và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tổ chức kiểm tra, giám sát các nội dung trên theo địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách.

- Giao Ủy ban Kiểm tra:
+ Chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2020.

+ Chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện một số chương trình, dự án, công trình có vốn Nhà nước đầu tư do Hội trực tiếp quản lý.

+ Chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát các cấp Hội trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp; thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Giao Ban Tổ chức chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội; việc thực hiện Nghị quyết số 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

- Giao Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân.

- Giao Ban Dân tộc, Tôn giáo - Quốc phòng, An ninh chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, đơn vị kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân tại vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo, vùng biên giới, biển đảo và Chương trình phối hợp với các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực an ninh, dân tộc, quốc phòng, tôn giáo.

- Giao Ban Kinh tế chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Chương trình phối hợp phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân.

- Giao Ban Xã hội, Dân số và Gia đình chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát các cấp Hội trong việc thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Phối hợp với các ngành liên quan giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2021; Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với nông dân.

- Giao Trung tâm Môi trường nông thôn chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2023.

- Giao các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội được phân công tổ chức thực hiện các chương trình, dự án do Trung ương Hội đầu tư tại địa phương có kế hoạch tự kiểm tra.

- Giao các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội được phân công theo dõi các phong trào, là đầu mối của các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội, các Chương trình phối hợp chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát hoặc đề xuất với Ban Thường vụ Trung ương Hội tổ chức kiểm tra, giám sát.

2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

Ban Thường vụ các tỉnh, thành Hội căn cứ vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Trung ương Hội và tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; hướng dẫn cấp huyện và cơ sở Hội thực hiện.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; các ban, đơn vị Trung ương Hội được giao xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả 6 tháng (trước ngày 30/6/2020) và báo cáo năm (trước ngày 30/11/2020) về Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Ủy ban Kiểm tra).

Ủy ban Kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát báo cáo Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam./.
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;
- Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội;
- Ủy viên UBKT TW Hội;
- Các Ban, đơn vị TW Hội;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Lưu: VT, UBKT.

 
       T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
                 (Đã ký)
          Lương Quốc Đoàn
                                                                                   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 2746
  • Trong tuần: 35 477
  • Tất cả: 22325548