image banner
Chương trình Công tác năm 2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI)
Lượt xem: 15191
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            *                                   
             Số 15 - CTr/HNDTW                   Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác năm 2016 của Ban Thường vụ Trung ương
Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI)

 
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VI), nhiệm kỳ 2013- 2018.
Căn cứ Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VI).
Căn cứ Nghị quyết số 25 - NQ/HNDTW ngày 18 /01/2016, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 (Khoá VI).
Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Chương trình công tác năm 2016 với những nội dung sau:

Quý I năm 2016:
1- Kế hoạch tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017.
2- Kế hoạch học tập quán triệt và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
(Ban Tuyên huấn Trung ương Hội chủ trì và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).

Quý II năm 2016:
1- Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023.
(Ban Tổ chức Trung ương Hội chủ trì và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
2- Dự thảo Đề án “Mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”.
3- Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06 NQ/HND ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
( Ban Tuyên huấn Trung ương Hội chủ trì và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung 2 và 3)
4. Dự thảo Nghị quyết của  Ban Chấp hành Trung ương Hội về đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
(Ban Kinh tế Trung ương Hội chuẩn bị nội dung )
5- Dự thảo Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
(Văn phòng Trung ương Hội chủ trì và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung )

Quý III năm 2016:
1- Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong thời gian tới.
(Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trung ương Hội chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị  liên quan chuẩn bị nội dung).
2- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về kinh phí, ngân sách 6 tháng đầu năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2017.
(Văn phòng Trung ương Hội chủ trì và phối hợp với các ban, đơn vị liên chuẩn bị nội dung ).

Quý IV năm 2016:
1- Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.
(Ban Kinh tế Trung ương Hội chủ trì và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
2- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
3- Chương trình công tác năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội.
4- Tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2016; Kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
(Văn phòng Trung ương Hội chủ trì và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung 2, 3 và 4)
5- Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Trung ương Hội năm 2017.
6- Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội và Kế hoạch Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
(Ban Kiểm tra Trung ương Hội chủ trì và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung 5 và 6)
7- Bình xét thi đua - khen thưởng năm 2016.
(Ban Tổ chức Trung ương Hội chủ trì và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung)
Trong quá trình thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và những nhiệm vụ đột xuất phát sinh sẽ được xem xét bổ sung, điều chỉnh vào thời gian thích hợp.
Giao Văn phòng Trung ương Hội theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị và giúp Ban Thường vụ bố trí vào thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung công tác trên.
 
Nơi nhận:                                                 
- Các đ/c UV BTV TW Hội,  
- Các ban, đơn vị TW Hội,
- Các tỉnh, thành Hội,
- Lưu.                                                               
T/M BAN THƯỜNG VỤ
         CHỦ TỊCH      
 
           (Đã ký)
 
Nguyễn Quốc Cường
 
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 63
  • Hôm nay: 2191
  • Trong tuần: 34 922
  • Tất cả: 22324993